เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 16/2530
เรื่อง คำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน


---------------------------------------


                ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 จะมีผลใช้บังคับสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับบัตรส่งเสริม ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 เป็นต้นไป หรือไม่

 

                คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุม ครั้งที่ 21/2530 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2530 ว่า เนื่องจากประกาศกรมสรรพากรในเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีที่กรมสรรพากรกำหนดแนวทางปฏิบัติในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิตามเงื่อนไขของบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีหลายกรณีเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติขึ้นใหม่ จึงให้ถือว่าประกาศกรมสรรพากรดังกล่าวมีผลใช้บังคับสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 เป็นต้นไป

 

 

สั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2530

 

 

พนัส สิมะเสถียร
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022