เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 12/2529
เรื่อง ยอดเงินได้ตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 สำหรับบริษัทประกันภัย


---------------------------------------


                ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร วินิจฉัยว่ากรณีการคำนวณเพื่อหายอดเงินได้ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 สำหรับบริษัทประกันชีวิตกับบริษัทประกันวินาศภัยควรถือปฏิบัติอย่างใด

 

                คณะกรรมการฯ ได้พิจาณาแล้วและได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ 17/2529 วันที่ 6 มิถุนายน 2529 ดังต่อไปนี้

 

                        1. กรณีบริษัทประกันภัย ยอดเงินได้ตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 ได้แก่ ดอกเบี้ยประกันรับโดยตรงและเบี้ยประกันรับต่อหลังจากหักเบี้ยประกันต่อออกแล้ว และเบี้ยประกันคืนหักด้วยเงินสำรองเบี้ยประกันชีวิตที่คำนวณตามมาตรา 65 ตรี (1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว บวกด้วยกำไรจากการรับประกันต่อรายได้อื่น ๆ


                        2. กรณีบริษัทประกันวินาศภัย ยอดเงินได้ตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 ได้แก่ เบี้ยปรับรับโดยตรงและเบี้ยปรับรับต่อหลังจากหักเบี้ยประกันต่อออกแล้ว และเบี้ยประกันคืนบวกด้วยกำไรจากการรับประกันและรายได้อื่น ๆ

 

 

สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2529

 

 

พนัส สิมะเสถียร
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022