เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 9/2528
เรื่อง ภาษีเงินได้ของพนักงานคนไทยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร


---------------------------------------


                ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร วินิจฉัยว่า กรณีที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2527 ได้ลงมติอนุมัติหลักการให้เก็บภาษีเงินได้ของพนักงานคนไทยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 เป็นต้นไปนั้นสมควรจะกำหนดขอบเขตการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานประเมินสำหรับเงินได้พึงประเมินของพนักงานคนไทยที่ได้รับจากสถาบันดังกล่าวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2527ตามนัยมาตรา 13 สัตต (1) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่


                คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ 13/2528 วันที่ 11 เมษายน 2528 กำหนดให้เจ้าพนักงานประเมินดำเนินการตามประมวลรัษฎากร สำหรับเงินได้พึงประเมินของเจ้าพนักงานคนไทยเฉพาะที่ได้รับจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 เป็นต้นไป

 

 

สั่ง ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2528

 

 

พนัส สิมะเสถียร
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022