เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 8/2528
เรื่อง ภาษีเงินได้และภาษีการค้า การเสียภาษีอากรของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย


---------------------------------------


                ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่ากรณีบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2491 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 32 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น 2 ชนิด คือ หุ้นชนิด ก.จำนวน 320,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 32 ล้านบาท กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นแต่ผู้เดียว หุ้นชนิด ข. จำนวน 30,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาทเป็นเงิน 3 ล้านบาท หุ้นชนิดนี้ให้ถือได้เฉพาะบริษัทสายการบิน ซึ่งทำการบินเข้าออกประเทศไทยเป็นประจำ แต่จำนวนหุ้นที่แต่ละบริษัทการบินถือไม่แน่นอน บริษัทฯ จะทำการจัดสรรใหม่ทุกปีตามจำนวนตารางเที่ยวบินและใช้อยู่ใน 7 วันแรกของเดือนมิถุนายนที่แล้ว

 

                บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการคือ จัดดำเนินการและบำรุงรักษาวิทยุเกี่ยวกับงานอุตอนิยมและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขนส่งทางอากาศเข้าออกประเทศไทยดำเนินไปด้วยความปลอดภัยสม่ำเสอม และปฏิบัติงานตามภาระผูกพันที่รัฐบาลมีต่อองค์การการบินพลเรือระหว่างประเทศในฐานะเป็นภาคีประเภทด้วย ในการดำเนินงานให้บริการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ให้บริการทั้งแก่บริษัทการบินที่เป็นผู้ถือหุ้น และที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นที่ทำการบินเข้าออกประเทศไทย อัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจากบริษัทการบิน ที่เป็นผู้ถือหุ้นต่ำกว่าอัตราที่เรียกเก็บจากบริษัทการบินที่คาดว่าจะใช้บริการ และอัตราที่เรียกเก็บจากบริษัทการบิน ที่เป็นผู้ถือหุ้นต่ำกว่าอัตราที่เรียกเก็บจากบริษัทการบินที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้น และจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีบริษัทฯ มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย หรือจะต้องจ่ายคืนค่าบริการให้แก่บริษัทการบินที่เป็นผู้ถือหุ้น ในกรณีบริษัทฯ มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ส่วนอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจากบริษัทการบินที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้น จะสูงกว่าค่าบริการที่เรียกเก็บจากบริษัทการบินที่เป็นผู้ถือหุ้น 3 เท่า และเป็นการเรียกเก็บเด็ดขาด ไม่มีการเก็บเพิ่มหรือคืนให้แต่อย่างใด การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีเงินได้และภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร หรือไม่


                คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ 12/2528 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 มีคำวินิจฉัยดังต่อไปนี้


                (1) ค่าบริการที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เรียกเก็บจากบริษัทการบินต่าง ๆ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมิใช่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากกิจการของบริษัทฯ ที่จะต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และเข้าลักษณะเป็นรายรับจากการประกอบการค้าตามประเภทการค้า 4. การรับจ้างทำของ ชนิด 1. (ฉ) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า บริษัทฯ จึงต้องเสียภาษีการค้าตามประเภทการค้าดังกล่าวด้วย


                (2) เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในการจัดดำเนินงานและบำรุงรักษาวิทยุสื่อสารระหว่างสถานีพื้นดิน และระหว่างอากาศกับพื้นดินเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศการสื่อสารทางวิทยุเกี่ยวกับงานอุตุนิยมและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขนส่งทางอากาศเข้าออกประเทศไทยดำเนินไปด้วยความปลอดภัยสม่ำเสมอ และปฏิบัติงานตามภาระผูกพันที่รัฐบาลมีต่อองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศในฐานะเป็นภาคีประเทศนั้น มีลักษณะเป็นการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาล ฉะนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ต่อไป สมควรตราพระราชกฤษฎีกาฯ ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีการค้าให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ เฉพาะส่วนของเงินได้และรายรับจากค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากบริษัทการบินต่าง ๆ ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

 

                คำวินิจฉัยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงนามในคำวินิจฉบับนี้เป็นตันไป

 

 

สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528

 

 

พนัส สิมะเสถียร
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022