เมนูปิด

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ที่ 4/2526
เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการ


---------------------------------------


                ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร วินิจฉัยว่า กรณีบริษัทผู้ชนะการประมูลเพื่อทำและขายส่งสุราขาว-ผสม ของโรงงานสุรา กรมสรรพสามิตจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงานที่ก่อสร้างเสร็จให้แก่กรมสรรพสามิต ก่อนวันที่ บริษัทจะได้รับสิทธิในการทำและขายส่งสุราขาวผสมของโรงงานสุรากรมสรรพสามิตโดยบริษัทจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัททำกับกรมสรรพสามิตนั้นจะเข้าลักษณะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการโดยไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งไม่ถือเป็นการขายตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ตามนัยมาตรา 3 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 121) พ.ศ. 2525 หรือไม่ และจะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่

 

                คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ 9/2526 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2526 มีคำวินิจฉัยดังต่อไปนี้

 

                        (1) กรณีที่บริษัทผู้ชนะการประมูลเพื่อทำและขายส่งสุราขาวผสม ของโรงงานสุรา กรมสรรพสามิต จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงานที่ก่อสร้างเสร็จให้แก่กรมสรรพสามิตตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัททำไว้กับกรมสรรพสามิต เข้าลักษณะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการ โดยมีค่าตอบแทน คือ บริษัทจะได้รับสิทธิในการทำและขายส่งสุขาขาวผสม ของโรงงานสุรา กรมสรรพสามิตมีกำหนดเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 เป็นการตอบแทน จึงถือเป็นการขายตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร


                        (2) ถ้าการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงานที่ก่อสร้างเสร็จให้แก่กรมสรรพสามิตตาม (1) บริษัทได้กระทำก่อนวันที่บริษัทได้รับสิทธิในการทำและขายส่งสุราขาว-ผสม ของโรงงานสุรา กรมสรรพสามิต จึงยังไม่มีกรณีต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากสิทธิดังกล่าว แม้จะถือเป็นทรัพยสินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่อาจคิดคำนวณได้เป็นเงินก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงสิทธิที่บริษัทจะได้รับในภายหน้า จึงยังไม่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรในขณะที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น


                คำวินิจฉัยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ลงในคำวินิจฉัยนี้เป็นต้นไป

 

 

สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526

 

 

พนัส สิมะเสถียร
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022