เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป. 148/2548

เรื่อง  กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

-------------------------------

             

                          เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                         ข้อ 1 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด

                                 (1) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต ที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

                                 (2) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

                                 (3) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

                                 (4) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ ที่ตั้งอยู่ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

                  ข้อ 2 ให้สรรพากรพื้นที่ดังต่อไปนี้ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                                 (1) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 1(1)

                                (2) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 1(2) และ (3)

                                (3) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 1(4)

 

                 ข้อ 3 การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ 2 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

                       ข้อ 4 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

                               (1) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ 1(1) เฉพาะวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2548 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2548 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 และวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2548

                              (2) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ 1(2) และ (3) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548

                              (3) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ 1(4) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548

 

                                        สั่ง ณ วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2548

 

     ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

      (นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

      อธิบดีกรมสรรพากร 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022