เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง    การเสียภาษีเงินได้และการขยายระยะเวลาชำระภาษี สำหรับผู้ที่ต้องออกจากราชการ หรือออกจากงานโดยไม่มีความผิด

 

---------------------------------------------

 

                ด้วยปรากฎว่ามีข้าราชการ พนักงานของทางราชการ และพนักงานขององค์การของรัฐบาลหลายราย ได้ถูกสั่งลงโทษให้พักราชการหรือออกจากราชการไปแล้ว แต่ภายหลังปรากฎว่าไม่มีความผิดได้กลับเข้ารับราชการ หรือกรณีอื่นที่ทางราชการไม่ได้จ่ายเงินเดือนหรือบำนาญให้เมื่อถูกสั่งพักราชการ หรือให้ออก แต่มาได้รับเงินเดือนหรือบำนาญตกเบิกย้อนหลังหลายปีในปีเดียว ทำให้เงินที่ได้รับนั้นต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้ในปีเดียวกัน ซึ่งมิใช่เป็นความผิดของผู้มีเงินได้แต่ประการใด จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลเหล่านั้น ซึ่งนอกจากจะได้รับความเดือนร้อนในขณะที่ออกจากราชการโดยไม่มีความผิดและไม่มีรายได้แล้ว พอได้รับเงินตกเบิกย้อนหลังกลับต้องนำเงินได้นั้นมารวมคำนวณเสียภาษีในอัตราสูงอีกด้วย

 

                ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระภาษีและเพื่อความเป็นธรรมของบุคคลผู้มีเงินได้ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเงินที่บุคคลดังกล่าวมีสิทธิจะได้รับสำหรับปีภาษีใดให้คงถือเป็นเงินได้ของปีภาษีนั้น และให้ขยายเวลายื่นรายการและชำระภาษีสำหรับเงินได้แต่ละปีนี้ออกไปเป็นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับเงินหรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลงในประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2525

 

สมหมาย ฮุนตระกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014