เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง    ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร ตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                เนื่องจากปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของภาคธุรกิจอย่างรุนแรงซึ่งกระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกมาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนส่งผลให้วิกฤติการณ์ดังกล่าวได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป กระทรวงการคลังจึงเห็นควรนำมาตรการทางภาษีมาช่วยแก้ไขปัญหาสภาพคล่องในภาคธุรกิจต่อไป

 

                ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงประกาศดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการจำหน่ายเงินกำไร หรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไร หรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกจากประเทศไทย ตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งถึงกำหนดต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีก่อนวันที่ที่ลงในประกาศนี้ โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มใด ๆ

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงภาษีอากรที่ได้เสียหรือชำระไปแล้วก่อนวันที่ที่ลงในประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

 

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014