เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง    ขยายเวลาการชำระภาษีอากรสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการ ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                เนื่องจากปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของภาคธุรกิจอย่างรุนแรงซึ่งกระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกมาตรการทางการเงินและการคลัง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนส่งผลให้วิกฤติการณ์ดังกล่าวได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป กระทรวงการคลังจึงเห็นควรนำมาตรการทางภาษีมาช่วยแก้ไขปัญหาสภาพคล่องในภาคธุรกิจต่อไป

 

                ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงประกาศดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ขยายเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีดังกล่าวภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี โดยให้ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาแปดเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2542 เพียงรอบระยะเวลาบัญชีเดียว โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใด ๆ

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงภาษีอากรที่ได้เสียหรือชำระไปแล้วก่อนวันที่ที่ลงในประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

 

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014