เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 37)

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีดำเนินการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในฐานะที่ปรึกษากรมสรรพากร ตามโครงการ Tax Administration Component ภายใต้โครงการเงินกู้ธนาคารโลก

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2542 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2542

 

พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 117 ตอนพิเศษ 16 ง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543)

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014