เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 34)

เรื่อง   การแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดัง ต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวล รัษฎากร สำหรับกรณีให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับราชการกรมสรรพากร  1. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ   2. นายวิเชียร ชูพงศ์    3. นายถาวร คงสำราญ

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2543

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2541

 

ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 115 ตอนที่ 43 ง วันที่ 28 พฤษภาคม 2541)

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014