เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 33)

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ผู้จัดการส่วนการเงิน บัญชี และตรวจสอบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Manager of the Department of Finance, Accountant and PSC Audit) และผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการเงิน บัญชี และตรวจสอบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Assistant Manager of the Department of Finance, Accountant and PSC Audit) ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีการเสียภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย เฉพาะในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2541

 

ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014