เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 24)

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ข้าราชการดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีการรับแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีดังกล่าว

                           (1) ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดกรมศุลกากร เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกและกรณีของตกค้าง ตามมาตรา 78/2 (3) แห่งประมวลรัษฎากร

                           (2) ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดกรมสรรพสามิต เฉพาะกรณีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตด้วย

 

                “ข้อ 1 ทวิ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปสังกัดกรมศุลกากรเป็นเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับกรณีการร่วมกับเจ้าพนักงานสรรพากรในการตรวจสอบบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 26) ใช้บังคับ 1 เมษายน 2539 เป็นต้นไป)

 

                “ข้อ 1 ตรี  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดกรมศุลกากร เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการรับคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร (กศก.171) กรณีอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมศุลกากรประเมิน”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 45) ใช้บังคับ 1 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป)

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534

 

สุธี สิงห์เสน่ห์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 7 วันที่ 9 มกราคม 2535)

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014