เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 21)

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป สังกัดฝ่ายสำนักงาน ก.บช. กองบัญชีธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า เป็นเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีร่วมกับเจ้าพนักงานสรรพากรพิจารณาพฤติการณ์ของผู้สอบบัญชี

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533

 

วีรพงษ์ รามางกูร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. เล่ม 107 ตอนที่ 239 วันที่ 1 ธันวาคม 2533)

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014