เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 19)

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้

 

                “ข้อ 1  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และนายทะเบียนผู้รับจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีการจดทะเบียนล้อเลื่อนและรถ”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 20) ใช้บังคับ 22 กันยายน 2531 เป็นต้นไป)

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2531

 

สุธี สิงห์เสน่ห์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 117 วันที่ 22 กรกฎาคม 2531)

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014