เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 17)

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้บุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร เป็นเจ้าพนักงานประเมิน ตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากร

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2530

 

ศุภชัย พานิชภักดิ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. เล่ม 104 ตอนที่ 91 วันที่ 16 พฤษภาคม 2530)

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014