เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 16)

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งได้รับมอบหมายจากธนาคารที่กรมสรรพากรได้ออกคำสั่ง กำหนดให้เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เป็นเจ้าพนักงานรับแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2529 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2528

 

สมหมาย ฮุนตระกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. เล่ม 103 ตอนที่ 4 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2529)

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014