เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 13)

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานประเมินภาษีเงินได้ ตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามมาตรา 65 ตรี (2) แห่งประมวลรัษฎากร

                           (1) ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ

                           “(2) ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป สังกัดสำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 51) ใช้บังคับ 30 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2526 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2526

 

สมหมาย ฮุนตระกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. เล่ม 100 ตอนที่ 178 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2526)

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014