เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 8)

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีการวางแผนการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                           (1) ปลัดกระทรวงการคลัง

                           (2) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

                           (3) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

                           (4) อธิบดีกรมทะเบียนการค้า

                           (5) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

                ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2523 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2523

 

อำนวย วีรวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. เล่ม 97 ตอนที่ 104 วันที่ 8 กรกฎาคม 2523)

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014