เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 6)

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 5) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2522

 

                ข้อ 2  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากร

                           (1) สังกัดกองคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

                          “(2) สังกัดกองนโยบายการคลังและภาษีอากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 9) ใข้บังคับ 9 มกราคม 2524 เป็นต้นไป)

 

                ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2522 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2522

 

สุธี สิงห์เสน่ห์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 14-08-2014