เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

เรื่อง    หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดให้มูลนิธิที่ดำเนินการจัดตั้งและบริหารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข)แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535

 

---------------------------------------------

 

                ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจที่จะประกาศกำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2508 และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้มีบทบาทในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงกำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับการพิจารณาประกาศกำหนดให้มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดตั้งและบริหารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล ฯลฯ ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  มูลนิธิที่ประสงค์จะขอให้พิจารณาประกาศกำหนดเป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล ต้องเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดตั้งและบริหารสถานบันพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะ ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ

 

                ข้อ 2  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของมูลนิธิตามข้อ 1 ต้องไม่มีเงื่อนไขจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถาบันดังกล่าว เว้นแต่คุณสมบัติทางด้านวุฒิการศึกษา

 

                ข้อ 3  รายได้ของมูลนิธิจะต้องมิใช่เป็นการได้มาจากการซื้อขายหรือการให้บริการโดยมีค่าตอบแทนเป็นปกติธุระ นอกจากรายได้จากการฝึกอบรมหรือรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรม และรายได้ส่วนใหญ่จะต้องใช้ไปในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการฝึกอบรม

 

                ข้อ 4  มูลนิธิตามข้อ 1 ที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 9 และข้อ 10 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535 โดยอนุโลมด้วย

 

                ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2538

 

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ.ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 112 ตอนพิเศษ 25 ง วันที่ 10 กรกฎาคม 2538)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022