เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒)

เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข)

แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓(๔)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

---------------------------------------------

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗(๗)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๐๘ และมาตรา ๓(๔)(ข) แห่ง พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงประกาศดังต่อไปนี้

                    

                       ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

                              (๑) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๒๓) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

                              (๒) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๕๒) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑

                              (๓) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๕๓) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑

                              (๔) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๕๔) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘

                              (๕) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๕๕) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒

                              (๖) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๕๖) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

                              (๗) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๕๗) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒

                              (๘) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๕๘) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

                              (๙) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๕๙) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓

                              (๑๐) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๖๐) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

                              (๑๑) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๖๑) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

                              (๑๒) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๖๒) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

                              (๑๓) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๖๓) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓

                              (๑๔) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๖๔) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔

                              (๑๕) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๖๕) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

                              (๑๖) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๖๖) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

                              (๑๗) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๖๗) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

                              (๑๘) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๖๘) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

                              (๑๙) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๖๙) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔

                              (๒๐) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๗๐) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

                              (๒๑) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๗๑) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔

                              (๒๒) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๗๒) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

                              (๒๓) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๗๓) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕

                              (๒๔) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๗๔) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕

                              (๒๕) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๗๕) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

                              (๒๖) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๗๖) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) และมาตรา ๗๙ ตรี (๘)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

                      ข้อ ๒ ให้กำหนดสภากาชาดไทย วัดวาอาราม สถานพยาบาลขององค์การของรัฐบาล หรือสถานศึกษาของรัฐแต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาของทางราชการ เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๑๓)ฯ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป)

                      “ข้อ ๒ ทวิ ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษ แห่งสหประชาชาติ หรือสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๑๓)ฯ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป)

                      “ข้อ ๒ ตรี ให้หอสมุด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ของเอกชนที่เปิดให้ใช้เป็นการสาธารณะโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค่าทำนุบำรุงหรือเงินสนับสนุนใด ๆ และหอสมุด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ของทางราชการ เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และ สถานศึกษาตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓(๔)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

                      ข้อ ๒ จัตวา ให้กองทุนผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ และ สถานพักฟื้น บำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา ผู้พิการของเอกชนที่ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค่าทำนุบำรุงหรือเงินสนับสนุนใด ๆ หรือสถานพักฟื้น บำบัด ฟื้นฟูเด็ก คนชรา ผู้พิการของทางราชการ เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓(๔)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕”

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๗๐) ใช้บังคับ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป)

                      ข้อ ๓ ให้กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓(๔)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

                              (๑) พุทธสัมพันธ์สมาคม

                              (๒) มูลนิธิโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลวัดพิพิธประสาทสุนทร

                              (๓) มูลนิธิคริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์)

                              (๔) มูลนิธิกฤตานุสรณ์                               

                              (๕) มูลนิธิสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา

                              (๖) ทุนการกุศลสมเด็จย่า

                              (๗) มูลนิธิรักเมืองไทย

                              (๘) มูลนิธิเด็กกำพร้าอีสาน

                              (๙) มูลนิธิทุนศรีพฤฒา                              

                              (๑๐) มูลนิธิการศึกษาบาลีและการศึกษาเยาวชน (วิจารณโสภณวัดเกาะ)

                              (๑๑) มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ชื่อเดิมคือมูลนิธิเพื่อสถาบันมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช)

                              (๑๒) มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๖๖๔) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ชื่อเดิมคือมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)

                              (๑๓) กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๗๖๓)
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๗๖๓) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อเดิมคือกองทุนพัฒนาเด็กชนบท)

                              (๑๔) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

                              (๑๕) โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ

                              (๑๖) มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ” ฉบับที่ ๒๔๐
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๒๔๐) ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ชื่อเดิมคือมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน)

                              (๑๗) มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ชื่อเดิมคือมูลนิธิส่งเสริมวัฒนาธรรมไทย)

                              (๑๘) กองทุนพัฒนาเด็ก ในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

                              (๑๙) มูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล

                              (๒๐) มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด

                              (๒๑) มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนจังหวัดพังงา

                              (๒๒) มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

                              (๒๓) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

                              (๒๔) มูลนิธิอาชีวสงเคราะห์

                              (๒๕) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

                              (๒๖) มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ

                              (๒๗) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

                              (๒๘) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ ๓๑๗)
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๓๑๗) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ชื่อเดิมชื่อมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา )

                              (๒๙) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

                              (๓๐) มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๘๑๔)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๑๔) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒))

                              (๓๑) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัวในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาฯ

                              (๓๒) มูลนิธิจุมภฎ - พันธุ์ทิพย์

                              (๓๓) มูลนิธิประชาสุขสันติ์

                              (๓๔) สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๓๘๑) ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ชื่อเดิมคือสมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย)

                              (๓๕) มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

                              (๓๖) มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน

                              (๓๗) มูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม

                              (๓๘) มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๓๙๔) ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ชื่อเดิมคือ โสละมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์)

                              (๓๙) มูลนิธิวัดไทยพุทธคยา

                              (๔๐) มูลนิธิ ต.ม.ธ.ก. รุ่น ๗

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป)

                              (๔๑) มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์

                              (๔๒) มูลนิธิ สี่ ศ.รฟิค                               

                              (๔๓) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์                               

                              (๔๔) สหทัยมูลนิธิ                               

                              (๔๕) มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย

                              (๔๖) มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                              (๔๗) มูลนิธิสวนหลวง ร.๙

                              (๔๘) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ฉบับที่ ๒)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๙๓) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ)

                              (๔๙) มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

                              (๕๐) มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๗๑๔) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ )

                              (๕๑) มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๕๘๔) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ)

                              (๕๒) มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร

                              (๕๓) มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน

                              (๕๔) มูลนิธิประทานพรเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์

                              (๕๕) มูลนิธิเด็ก

                              (๕๖) มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ

                              (๕๗) มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                              (๕๘) มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์

                              (๕๙) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

                              (๖๐) มูลนิธิอานันทมหิดล

                              (๖๑) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

                              (๖๒) มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                              (๖๓) มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น

                              (๖๔) มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง

                              (๖๕) มูลนิธิตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง

                              (๖๖) พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

                              (๖๗) มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๓๗) ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย)

                              (๖๘) มูลนิธิเบญจมบพิตร

                              (๖๙) สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

                              (๗๐) มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่ ๖๕๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพิการนครเชียงใหม่)

                              (๗๑) มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ

                              (๗๒) มูลนิธิศรีวิสารวาจา

                              (๗๓) มูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน

                              (๗๔) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่ ๕๙๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

                              (๗๕) มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่ ๑๕๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย)

                              (๗๖) มูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก

                              (๗๗) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

                              (๗๘) มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

                              (๗๙) มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย

                              (๘๐) มูลนิธิจุฬาภรณ์

                              (๘๑) มูลนิธิ พสวท.

                              (๘๒) มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๗๕) ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิกตเวทิน)

                              (๘๓) มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๓๙) ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิราชประชาสมาศรัย)

                              (๘๔) มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ์

                              (๘๕) ศิริราชมูลนิธิ

                              (๘๖) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

                              (๘๗) มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง

                              (๘๘) สุริโยทัยมูลนิธิ

                              (๘๙) สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒๒๔)

                              (๙๐) สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย

                              (๙๑) มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๓๔๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เดิมชื่อ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก)

                              (๙๒) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

( แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๒๐๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕ เดิมชื่อ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี)

                              (๙๓) ราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา

                              (๙๔) มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

                              (๙๕) มูลนิธิภูมิพโลภิกขุเพื่อการค้นคว้าทางศาสนา

                              (๙๖) มูลนิธิการศึกษามิตรภาพ

                              (๙๗) มูลนิธิอนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค

                              (๙๘) มูลนิธิวิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถัมภ์

                              (๙๙) สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ

                              (๑๐๐) มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๗๒๖ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เดิมชื่อ มูลนิธิรามาธิบดี)

                              (๑๐๑) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๗๘๘) (แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๗๘๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นไป เดิมชื่อ มูลนิธิสงเคราะห์เยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒))

                              (๑๐๒) พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ

                              (๑๐๓) มูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อน จังหวัดลำปาง

                              (๑๐๔) มูลนิธิชีวิตใหม่

                              (๑๐๕) มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี

                              (๑๐๖) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

                              (๑๐๗) มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์

                              (๑๐๘) มูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร

                              (๑๐๙) มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

                              (๑๑๐) มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๔๐๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เดิมชื่อ มูลนิธิอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง)

                              (๑๑๑) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

                              (๑๑๒) มูลนิธิธารน้ำใจ

                              (๑๑๓) สวนอุศมมูลนิธิ

                              (๑๑๔) มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

                              (๑๑๕) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๖๓๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เดิมชื่อ คณะลูกเสือแห่งชาติ )

                              (๑๑๖) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า-นภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

                              (๑๑๗) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                              (๑๑๘) มูลนิธิสิริวัฒนา-เชสเชียร์

                              (๑๑๙) มูลนิธิดำรงราชานุภาพ

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)

                              (๑๒๐) มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                              (๑๒๑) มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร

                              (๑๒๒) มูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

                              (๑๒๓) สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

                              (๑๒๔) มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)

                              (๑๒๕) มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

                              (๑๒๖) มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                              (๑๒๗) มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย

                              (๑๒๘) มูลนิธิสงเคราะห์อาชีพผู้ทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป)

                              (๑๒๙) มูลนิธิพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

                              (๑๓๐) มูลนิธิมหิดลอดุลยเดช

                              (๑๓๑) มูลนิธิเลนำคิน

                              (๑๓๒) มูลนิธิโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา

                              (๑๓๓) มูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ

                              (๑๓๔) มูลนิธิบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมวัดคูหาสวรรค์

                              (๑๓๕) มูลนิธิดวงประทีป

                              (๑๓๖) สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

                              (๑๓๗) มูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้า

                              (๑๓๘) มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช

                              (๑๓๙) มูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

                              (๑๔๐) มูลนิธิวัดศรีอุปลาราม

                              (๑๔๑) มูลนิธิจอห์น เอฟ.เคนเนดี

                              (๑๔๒) มูลนิธิวัดฉัตรแก้วจงกลณี

                              (๑๔๓) มูลนิธิช่วยเหลือเยาวชนสยาม (ธนบุรี)

                              (๑๔๔) มูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                              (๑๔๕) มูลนิธิคาธอลิค สุราษฎร์ธานี

                              (๑๔๖) มูลนิธิสมเด็จหลวงพ่อทวดและพระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร) วัดช้างให้

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๗) ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ชื่อเดิมคือมูลนิธิพระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร))

                              (๑๔๗) สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร

                              (๑๔๘) มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ เชียงใหม่

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๓๒๓) ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ชื่อเดิมคือมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและอนาถานครเชียงใหม่ )

                              (๑๔๙) มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

                              (๑๕๐) สมาคมส่งเสริมการผสมผสานกิจกรรมพัฒนาประชากรและสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

                              (๑๕๑) มูลนิธิกตัญญุตาธรรม

                              (๑๕๒) มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย

                              (๑๕๓) มูลนิธิวัดบุญวาทย์วิหาร

                              (๑๕๔) มูลนิธิกัลยณวัตร จังหวัดขอนแก่น

                              (๑๕๕) มูลนิธิส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษย์ธรรม

                              (๑๕๖) มูลนิธิบุญสงเคราะห์ผักไห่

                              (๑๕๗) มูลนิธิช่วยการศึกษาเทศบาลเมืองพนัสนิคม

                              (๑๕๘) มูลนิธิคุณหญิงสมจิตต์

                              (๑๕๙) มูลนิธิสุขุโม

                              (๑๖๐) มูลนิธิเทพบำรุง

                              (๑๖๑) มูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน

                              (๑๖๒) มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนติสท์

                              (๑๖๓) มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๙๗) ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ชื่อเดิมคือมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ)

                              (๑๖๔) มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

                              (๑๖๕) มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

                              (๑๖๖) สมาคมภริยาทหารเรือ

                              (๑๖๗) มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

                              (๑๖๘) มูลนิธิพระลานชัยเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม

                              (๑๖๙) มูลนิธิชัยพัฒนา

                              (๑๗๐) มูลนิธิวัดถ้ำผาปิ้ง

                              (๑๗๑) มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๒๕) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ชื่อเดิมคือมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย)

                              (๑๗๒) มูลนิธิร่วมกตัญญู

                              (๑๗๓) มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล

                              (๑๗๔) มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                              (๑๗๕) มูลนิธิไทย-เยอรมันเพื่อการพัฒนา

                              (๑๗๖) กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้

                              (๑๗๗) มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

                              (๑๗๘) มูลนิธิสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ

                              (๑๗๙) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

                              (๑๘๐) มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

                              (๑๘๑) มูลนิธิพระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา ในพระบรมราชูปถัมภ์

                              (๑๘๒) มูลนิธิหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์วัดปากบ่อ

                              (๑๘๓) มูลนิธิตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลปทุมธานี ร.ศ.๒๐๐

                              (๑๘๔) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

                              (๑๘๕) มูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการและพนักงานกรมป่าไม้ที่ประสบภยันตรายในขณะปฏิบัติหน้าที่

                              (๑๘๖) มูลนิธิโรงพยาบาลรถไฟ

                              (๑๘๗) มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

                              (๑๘๘) มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

                              (๑๘๙) มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ

                              (๑๙๐) สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

                              (๑๙๑) มูลนิธิจอห์น อี. ฟิวริฟอย

                              (๑๙๒) มูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร

                              (๑๙๓) สมาคมสร้างสรรค์ไทย

                              (๑๙๔) มูลนิธิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา

                              (๑๙๕) มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

                              (๑๙๖) มูลนิธิพระดาบส

                              (๑๙๗) มูลนิธิโอสถานุเคราะห์

                              (๑๙๘) มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

                              (๑๙๙) มูลนิธิการศึกษาหลวงพ่อเกษม เขมโก

                              (๒๐๐) สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย

                              (๒๐๑) มูลนิธิท่านผู้หญิงประภาศรี เพื่อกิจการตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

                              (๒๐๒) มูลนิธิท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา

                              (๒๐๓) มูลนิธิหลวงปู่พระชัยมงคล (สมุทรปราการ)

                              (๒๐๔) มูลนิธิสำโรงรวมใจ

                              (๒๐๕) กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

                              (๒๐๖) มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

                              (๒๐๗) มูลนิธิพระครูพุทธมนต์โชติคุณ (ขัติยศ โชติธมฺมเถระ)

                              (๒๐๘) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

                              (๒๐๙) มูลนิธิการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา

                              (๒๑๐) มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

                              (๒๑๑) มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

                              (๒๑๒) มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

                              (๒๑๓) มูลนิธิแผ่นดินธรรม

                              (๒๑๔) มูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งประเทศไทย

                              (๒๑๕) มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๔๖๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เดิมชื่อ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถาโรงพยาบาลขอนแก่น )

                              (๒๑๖) มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ

                              (๒๑๗) มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๗๒๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เดิมชื่อ มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า )

                              (๒๑๘) มูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

                              (๒๑๙) มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม

                              (๒๒๐) มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๓๕๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เดิมชื่อ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)

                              (๒๒๑) มูลนิธิอาจารย์ป๋วย

                              (๒๒๒) มูลนิธิพระยาอรรถกระวีสุนทรและคุณหญิง

                              (๒๒๓) มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๘๑) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลราชานุกูล)

                              (๒๒๔) มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระภูมิพลมหาราชฯ

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖)

                              (๒๒๕) มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ

                              (๒๒๖) มูลนิธิโครงการหลวง

                              (๒๒๗) มูลนิธิเอสซีจี

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๑๗) ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิซิเมนต์ไทย )

                              (๒๒๘) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษานนทบุรี

                              (๒๒๙) มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์

                              (๒๓๐) มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๒๘) ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิขาเทียม)

                              (๒๓๑) มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๓๕๕) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิรางวัลมหิดล )

                              (๒๓๒) มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมเจ้าจงจิตรถนอมดิศกุล พระธิดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                              (๒๓๓) มูลนิธิสงเคราะห์นักเรียนยากจนวัดบางแตน (ฉบับที่ ๕ )

                              (๒๓๔) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร

                              (๒๓๕) มูลนิธิเทสก์ เทสรังสี”(ฉบับที่ ๖)

                              (๒๓๖) มูลนิธิอุบลรัตน์(ฉบับที่ ๗)

                              (๒๓๗) มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ

                              (๒๓๘) มูลนิธิส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ

                              (๒๓๙) มูลนิธิอนุสรณ์พระกฐินต้นวัดประชาคมวนารามร้อยเอ็ด (ฉบับที่ ๘)

                              (๒๔๐) มูลนิธิราชสุดา                               

                              (๒๔๑) มูลนิธิคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง

                              (๒๔๒) มูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ฉบับที่ ๙)

                              (๒๔๓) มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย (ฉบับที่ ๑๑)

                              (๒๔๔) มูลนิธิไทยคม (ฉบับที่ ๑๒)

                              (๒๔๕) มูลนิธิสัจจธรรม (ฉบับที่ ๑๓)

                              (๒๔๖) มูลนิธิพระอาจารย์ศรี มหาวีโร (ฉบับที่ ๑๔)

                              (๒๔๗) มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

                              (๒๔๘) มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี (ฉบับที่ ๑๕)

                              (๒๔๙) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท                               

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๒๓) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท )

                              (๒๕๐) มูลนิธิทุนการศึกษาร่วมใจ

                              (๒๕๑) มูลนิธิวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๑๗)

                              (๒๕๒) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี (ฉบับที่ ๑๘)

                              (๒๕๓) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย (ฉบับที่ ๑๙)

                              (๒๕๔) มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ (ฉบับที่ ๒๐)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๓๙๕) ลงวันที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

                              (๒๕๕) มูลนิธิ กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (ฉบับที่ ๒๑)

                              (๒๕๖) มูลนิธิช่วยครูผู้ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย

                              (๒๕๗) มูลนิธิช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

                              (๒๕๘) มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรสมาชิกคุรุสภา

                              (๒๕๙) มูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์

                              (๒๖๐) มูลนิธิรางวัลคุรุสภา

                              (๒๖๑) มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒๒)

                              (๒๖๒) มัสกาตีมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒๓)

                              (๒๖๓) มูลนิธิทุนดรุณเมตตาของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒๔)

                              (๒๖๔) มูลนิธิ แสวง คำเอ้ย เชาวรัตน์ (ฉบับที่ ๒๕)

                              (๒๖๕) มูลนิธิ สมเด็จพระสุริโยทัย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

                              (๒๖๖) มูลนิธิวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

                              (๒๖๗) มูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ

                              (๒๖๘) มูลนิธิสตรีวิทยา ๒                               

                              (๒๖๙) มูลนิธิปราบวัณโรค (ฉบับที่ ๒๖)

                              (๒๗๐) โครงการร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว (ฉบับที่ ๒๗)

                              (๒๗๑) มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                              (๒๗๒) มูลนิธิวัดญาณสังวราราม

                              (๒๗๓) มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

                              (๒๗๔) มูลนิธิซำฆ้อ - ห้วยทับมอญ (ฉบับที่ ๒๙)

                              (๒๗๕) มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ฉบับที่ ๓๑)

                              (๒๗๖) มูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ด

                              (๒๗๗) มูลนิธิวิภาวดีรังสิต

                              (๒๗๘) มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๗๗) ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิคุณากร (ฉบับที่ ๓๒)

                              (๒๗๙) มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (ฉบับที่ ๓๔)

                              (๒๘๐) มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

                              (๒๘๑) มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฉบับที่ ๓๕)

                              (๒๘๒) มูลนิธิทุนเล่าเรียนหลวงกาญจนาภิเษก (ฉบับที่ ๓๖)

                              (๒๘๓) มูลนิธิสุทธิ ณ นคร เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓๗)

                              (๒๘๔) มูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๓๘)

                              (๒๘๕) มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ๓๙)

                              (๒๘๖) มูลนิธิวิจิตร ชวนะนันท์ (ฉบับที่ ๔๐)

                              (๒๘๗) มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี (ฉบับที่ ๔๑)

                              (๒๘๘) โครงการก่อสร้างหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี) (ฉบับที่ ๔๒)

                              (๒๘๙) มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (ฉบับที่ ๔๓)

                              (๒๙๐) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (ฉบับที่ ๔๔)

                              (๒๙๑) มูลนิธิการพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (ฉบับที่ ๔๕)

                              (๒๙๒) มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา (ฉบับที่ ๔๖)

                              (๒๙๓) มูลนิธินพรัช - รัตนโกสินทร (ฉบับที่ ๔๗)

                              (๒๙๔) มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ ๔๘)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๓๑)

                              (๒๙๕) มูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ ๔๙)

                              (๒๙๖) มูลนิธิตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๕๐)

                              (๒๙๗) มูลนิธิทาคาฮาชิ (ฉบับที่ ๕๑)

                              (๒๙๘) มูลนิธิพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (ฉบับที่ ๕๒)

                              (๒๙๙) โครงการสืบสานพระราชปณิธาน “กาญจนาภิเษก” (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี) (ฉบับที่ ๕๓)

                              (๓๐๐) มูลนิธิยุวพัฒน์ (ฉบับที่ ๕๔)

                              (๓๐๑) มูลนิธิ คอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระบรมราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๕๕)

                              (๓๐๒) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ฉบับที่ ๕๖)

                              (๓๐๓) มูลนิธิทะนุบำรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๕๗)

                              (๓๐๔) มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕๘)

                              (๓๐๕) มูลนิธิศึกษาพัฒน์ (ฉบับที่ ๕๙)

                              (๓๐๖) มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม (ฉบับที่ ๖๐)

                              (๓๐๗) มูลนิธิอาจารย์แม่ชีหวานใจชูกร (ฉบับที่ ๖๑)

                              (๓๐๘) มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม (ฉบับที่ ๖๒)

                              (๓๐๙) มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย (ฉบับที่ ๖๓)

                              (๓๑๐) มูลนิธิเพื่อเด็กไทยในชนบท (ฉบับที่ ๖๔)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๓๖๑) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิพรหมวชิรญาณ)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๓๑๑) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิอุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท)

                              (๓๑๑) มูลนิธิเพื่อเด็กไทย (ฉบับที่ ๖๕)

                              (๓๑๒) ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ (ฉบับที่ ๖๖)

                              (๓๑๓) โครงการรวมใจชาวสวนยางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชครบ ๕๐ ปี (ฉบับที่ ๖๗)

                              (๓๑๔) มูลนิธิมายา โคตมี (ฉบับที่ ๖๘)

                              (๓๑๕) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) (ฉบับที่ ๖๙)

                              (๓๑๖) กองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๗๐)

                              (๓๑๗) มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข (ฉบับที่ ๗๑)

                              (๓๑๘) มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน (ฉบับที่ ๗๒)

                              (๓๑๙) มูลนิธิพัฒนางานอัยการ (ฉบับที่ ๗๓)

                              (๓๒๐) มูลนิธิตงฮั้วการแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๗๔)

                              (๓๒๑) มูลนิธิโรเกชั่น (ฉบับที่ ๗๕)

                              (๓๒๒) มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ฉบับที่ ๗๖)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๑๐) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย)

                              (๓๒๓) มูลนิธิทวี บุณยเกตุ (ฉบับที่ ๗๗)

                              (๓๒๔) มูลนิธิชัยนาวีพัฒนา (ฉบับที่ ๗๘)

                              (๓๒๕) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (ฉบับที่ ๗๙)

                              (๓๒๖) มูลนิธิเวชดุสิต (ฉบับที่ ๘๐)

                              (๓๒๗) มูลนิธิกาญจนาภิเษกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๘๑)

                              (๓๒๘) มูลนิธิซิสเตอร์ คามิลเลียน อนุสรณ์ (ฉบับที่ ๘๒)

                              (๓๒๙) มูลนิธิพัฒนาไท (ฉบับที่ ๘๓)

                              (๓๓๐) มูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (ฉบับ ๗๖๐) 
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๖๐) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) (ฉบับที่ ๘๕))

                              (๓๓๑) มูลนิธิไทยซาร์โก้เพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘๖)

                              (๓๓๒) มูลนิธิเพื่อสถาบันวิจัยอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ๘๘)

                              (๓๓๓) อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (ฉบับที่ ๘๙)

                              (๓๓๔) มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี (ฉบับที่ ๙๐)

                              (๓๓๕) มูลนิธิพลเรือโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาและหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ฉบับที่ ๙๑)

                              (๓๓๖) มูลนิธิลิปตพัลลภ (ฉบับที่ ๙๒)

                              (๓๓๗) มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค (ฉบับที่ ๙๓)

                              (๓๓๘) มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ (ฉบับที่ ๙๔)

                              (๓๓๙) มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๙๕)
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๑๕๓) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจัวหวัดนครสวรรค์)

                              (๓๔๐) มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน (ฉบับที่ ๙๖)

                              (๓๔๑) มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน (ฉบับที่ ๙๗)

                              (๓๔๒) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (ฉบับที่ ๙๘)

                              (๓๔๓) มูลนิธิเอดส์กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๙๙)

                              (๓๔๔) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (ฉบับที่ ๑๐๐)

                              (๓๔๕) มูลนิธิสุจิณโณอนุสรณ์ (ฉบับที่ ๑๐๑)

                              (๓๔๖) มูลนิธิเพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๑๐๒)

                              (๓๔๗) มูลนิธิพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน (ฉบับที่ ๑๐๓)

                              (๓๔๘) มูลนิธิพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ (ฉบับที่ ๑๐๔)
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่ ๕๘๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ)

                              (๓๔๙) มูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (ฉบับที่ ๑๐๗)

                              (๓๕๐) มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (ฉบับที่ ๑๐๖)

                              (๓๕๑) มูลนิธิวิเทศพัฒนา (ฉบับที่ ๑๐๕)

                              (๓๕๒) มูลนิธิพลตำรวจเอกบุญทิน วงศ์รักมิตร (ฉบับที่ ๑๐๘)

                              (๓๕๓) มูลนิธิเกื้อดรุณ (ฉบับที่ ๑๐๙)

                              (๓๕๔) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (ฉบับที่ ๑๑๐)

                              (๓๕๕) มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช (ฉบับที่ ๑๑๑)

                              (๓๕๖) มูลนิธิวชิรพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี (ฉบับที่ ๑๑๒)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๗๒) ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิวชิรพยาบาล)

                              (๓๕๗) มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ (ฉบับที่ ๑๑๓)

                              (๓๕๘) มูลนิธิสิรินธร (ฉบับที่ ๑๑๔)

                              (๓๕๙) มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๑๑๕)

                              (๓๖๐) ชัยพฤกษ์มูลนิธิ (ฉบับที่ ๑๑๖)

                              (๓๖๑) มูลนิธิคุณแม่บัวคำ ทิพย์แสงทอง (ฉบับที่ ๑๑๗)

                              (๓๖๒) มูลนิธิดวงแก้ว (ฉบับที่ ๑๑๘)

                              (๓๖๓) มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ๑๑๙)

                              (๓๖๔) มูลนิธิเทียนส่องใจ เพื่อคนไข้โรคลมชัก (ฉบับที่ ๑๒๐)

                              (๓๖๕) มูลนิธิไทยรัฐ (ฉบับที่ ๑๒๑)

                              (๓๖๖) มูลนิธิร่วมพัฒนาแผ่นดินเกิดลุ่มน้ำปากพนัง สนองพระราชดำริ (ฉบับที่ ๑๒๒)

                              (๓๖๗) มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา (ฉบับที่ ๑๒๓)

                              (๓๖๘) มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจังหวัดลำปาง (ฉบับที่ ๑๒๔)

                              (๓๖๙) มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ฉบับที่ ๑๒๕)

                              (๓๗๐) มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล (ฉบับที่ ๑๒๖)

                              (๓๗๑) มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์ (ฉบับที่ ๑๒๗)

                              (๓๗๒) มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ ๑๒๘)

                              (๓๗๓) มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย (ฉบับที่ ๑๒๙)

                              (๓๗๔) มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี (ฉบับที่ ๑๓๐)

                              (๓๗๕) มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๑๓๑)

                              (๓๗๖) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (ฉบับที่ ๑๓๒)

                              (๓๗๗) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ ๑๓๓)

                              (๓๗๘) มูลนิธิทองทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ (ฉบับที่ ๑๓๔)

                              (๓๗๙) มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล (ฉบับที่ ๑๓๕)

                              (๓๘๐) มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ (ฉบับที่ ๑๓๖)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๕๖) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ ๑๓๖) )

                              (๓๘๑) มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๑๓๗)

                              (๓๘๒) มูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท (ฉบับที่ ๑๓๘)

                              (๓๘๓) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (ฉบับที่ ๑๓๙)

                              (๓๘๔) มูลนิธิเทพอำนวย (ฉบับที่ ๑๔๐)

                              (๓๘๕) มูลนิธิสวิง-อนงค์ วงษ์ดนตรี อุปถัมภ์ (ฉบับที่ ๑๔๑)

                              (๓๘๖) มูลนิธิทรง บุลสุข (ฉบับที่ ๑๔๒)

                              (๓๘๗) มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว (ฉบับที่ ๑๔๓)

                              (๓๘๘) มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (ฉบับที่ ๑๔๔)

                              (๓๘๙) มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๔๕)

                              (๓๙๐) มูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง (ฉบับที่ ๑๔๖)

                              (๓๙๑) มูลนิธิสิริวัฒนภักดี (ฉบับที่ ๑๔๗)

                              (๓๙๒) มูลนิธิสุขภาพไทย (ฉบับที่ ๑๔๘)

                              (๓๙๓) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๑๔๙)

                              (๓๙๔) มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๕๑)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๙๐) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง การแพทย์แห่งชาติ)

                              (๓๙๕) มูลนิธิดร. โกวิท วรพิพัฒน์ (ฉบับที่ ๑๕๒)

                              (๓๙๖) สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๑๕๔)

                              (๓๙๗) มูลนิธิ พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ (ฉบับที่ ๑๕๕)

                              (๓๙๘) มูลนิธิอนุสรณ์ พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศ (ฉบับที่ ๑๕๖)

                              (๓๙๙) มูลนิธิรักษ์ไทย (ฉบับที่ ๑๕๗)

                              (๔๐๐) มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ฉบับที่ ๑๕๘)

                              (๔๐๑) มูลนิธิสวัสดิ์ สำเภา แก้วไทรหงวน (ฉบับที่ ๑๕๙)

                              (๔๐๒) มูลนิธิจักรวาลบรมเทวสถานธรรมทาน (ฉบับที่ ๑๖๐)

                              (๔๐๓) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๑๖๑)

                              (๔๐๔) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (ฉบับที่ ๑๖๒)

                              (๔๐๕) มูลนิธิยาเสพติดจังหวัดกระบี่

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๖๐๔)

                              (๔๐๖) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี

                              (๔๐๗) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์

                              (๔๐๘) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

                              (๔๐๙) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา

                              (๔๑๐) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยนาท

                              (๔๑๑) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ

                              (๔๑๒) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

                              (๔๑๓) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี

                              (๔๑๔) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง

                              (๔๑๕) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก

                              (๔๑๖) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม

                              (๔๑๗) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา

                              (๔๑๘) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                              (๔๑๙) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

                              (๔๒๐) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี

                              (๔๒๑) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

                              (๔๒๒) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                              (๔๒๓) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา

                               (๔๒๔) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๖๕๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙)

                              (๔๒๕) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี

                              (๔๒๖) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต

                              (๔๒๗) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                              (๔๒๘) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา

                              (๔๒๙) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนอง

                              (๔๓๐) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง

                              (๔๓๑) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี

                              (๔๓๒) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด

                              (๔๓๓) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน

                              (๔๓๔) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร

                              (๔๓๕) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล

                              (๔๓๖) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร

                              (๔๓๗) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม

                              (๔๓๘) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี

                              (๔๓๙) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                              (๔๔๐) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง

                              (๔๔๑) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี

                              (๔๔๒) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี (ฉบับที่ ๑๖๓)

                              (๔๔๓) มูลนิธิพลังแผ่นดินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด (ฉบับที่ ๑๖๔)

                              (๔๔๔) กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๑๖๕)

                              (๔๔๕) มูลนิธิกาญจนบารมี (ฉบับที่ ๑๖๖)

                              (๔๔๖) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ

                              (๔๔๗) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาฉวาง

                              (๔๔๘) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า

                              (๔๔๙) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาด่านซ้าย

                              (๔๕๐) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเด่นชัย

                              (๔๕๑) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

                              (๔๕๒) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขากระนวน

                              (๔๕๓) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเชียงของ

                              (๔๕๔) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว

                              (๔๕๕) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาเวียงสระ

                              (๔๕๖) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว

                              (๔๕๗) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก

                              (๔๕๘) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาจอมบึง

                              (๔๕๙) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขากุฉินารายณ์

                              (๔๖๐) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาตะพานหิน

                              (๔๖๑) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

                              (๔๖๒) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาบ้านดุง

                              (๔๖๓) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาธาตุพนม

                              (๔๖๔) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเลิงนกทา

                              (๔๖๕) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสว่างแดนดิน

                              (๔๖๖) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขายะหา (ฉบับที่ ๑๖๗)

                              (๔๖๗) มูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ฉบับที่ ๑๖๘)

                              (๔๖๘) มูลนิธิสุขรังสรรค์ (ฉบับที่ ๑๖๙)

                              (๔๖๙) มูลนิธิมณี สิริวรสาร (ฉบับที่ ๑๗๐)

                              (๔๗๐) สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๑๗๑)

                              (๔๗๑) มูลนิธิศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ (ฉบับที่ ๑๗๒)

                              (๔๗๒) มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๑๗๓)

                              (๔๗๓) มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ (ฉบับที่ ๑๗๔)

                              (๔๗๔) มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๑๗๕)

                              (๔๗๕) มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (ฉบับที่ ๑๗๖)

                              (๔๗๖) มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ์ (ฉบับที่ ๑๗๗)

                              (๔๗๗) มูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะห์คนหูหนวก (ฉบับที่ ๑๗๘)

                              (๔๗๘) มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๑๗๙)

                              (๔๗๙) สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมชินูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๑๘๐)

                              (๔๘๐) มูลนิธิศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย (ฉบับที่ ๑๘๑)

                              (๔๘๑) มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๑๘๒)

                              (๔๘๒) มูลนิธิปฐมธรรม (ฉบับที่ ๑๘๓)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๘๐๕ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

                              (๔๘๓) มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๑๘๔)

                              (๔๘๔) สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๑๘๕)

                              (๔๘๕) มูลนิธิธัญญารักษ์ (ฉบับที่ ๑๘๖)

                              (๔๘๖) มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (ฉบับที่ ๑๘๗)

                              (๔๘๗) มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ (ฉบับที่ ๑๘๘)

                              (๔๘๘) มูลนิธิโรงเรียนวังไกลกังวล (ฉบับที่ ๑๘๙)

                              (๔๘๙) มูลนิธิบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ๑๙๐)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป)

                              (๔๙๐) มูลนิธิประสิทธิ์ – นวลศรี สุวรรณประทีป (ฉบับที่ ๑๙๑)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป)

                              (๔๙๑) มูลนิธิพระครูอุย ภู่บัว (ฉบับที่ ๑๙๒)

                              (๔๙๒) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๑๙๓)

                              (๔๙๓) มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (ฉบับที่ ๑๙๔)

                              (๔๙๔) มูลนิธิ ๕๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๑๙๕)

                              (๔๙๕) มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ฉบับที่ ๑๙๖)

                              (๔๙๖) มูลนิธิบางกอกโพสต์ (ฉบับที่ ๑๙๗)

                              (๔๙๗) มูลนิธิฝอยฝา – ผกาแก้ว (ฉบับที่ ๑๙๘)

                              (๔๙๘) สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๑๙๙)

                              (๔๙๙) มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ (ฉบับที่ ๒๐๐)

                              (๕๐๐) มูลนิธิวังขนาย (ฉบับที่ ๒๐๒)

                              (๕๐๑) มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป (ฉบับที่ ๒๐๓)

                              (๕๐๒) มูลนิธิสวนมิสกวัน (ฉบับที่ ๒๐๔)

                              (๕๐๓) กองทุนวันสื่อสารแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ (ฉบับที่ ๒๐๕)

                              (๕๐๔) มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา (ฉบับที่ ๒๐๖)

                              (๕๐๕) สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒๐๗)

                              (๕๐๖) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุง (ฉบับที่ ๒๐๘)

                              (๕๐๗) มูลนิธิคณะสงฆ์ลำปางและหลวงพ่อเกษม เขมโก (ฉบับที่ ๒๐๙)

                              (๕๐๘) มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (ฉบับที่ ๒๑๐)

                              (๕๐๙) มูลนิธิจอห์น ดี. เวสเตอร์ (ฉบับที่ ๒๑๑)

                              (๕๑๐) มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ (ฉบับที่ ๒๑๒)

                              (๕๑๑) มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒๑๓)

                              (๕๑๒) มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรมขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๑๔)

                              (๕๑๓) สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง (ฉบับที่ ๗๓๒)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๓๒) ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเดิมคือ สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง (ฉบับที่ ๒๑๕))

                              (๕๑๔) มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ฉบับที่ ๒๑๖)

                              (๕๑๕) สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒๑๗)

                              (๕๑๖) มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา (ฉบับที่ ๒๑๘)

                              (๕๑๗) มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๒๑๙)

                              (๕๑๘) มูลนิธิบุญศิริ (ฉบับที่ ๒๒๐)

                              (๕๑๙) มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ฉบับที่ ๒๒๑)

                              (๕๒๐) มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย (ฉบับที่ ๒๒๒)

                              (๕๒๑) มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด (ฉบับที่ ๗๙๙)
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๗๙๙ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เดิมชื่อ มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด (ฉบับที่ ๒๒๓)

                              (๕๒๒) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (ฉบับที่ ๒๒๕)

                              (๕๒๓) กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี (ฉบับที่ ๒๒๖)

                              (๕๒๔) มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (ฉบับที่ ๒๒๗)

                              (๕๒๕) สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒๒๘)

                              (๕๒๖) มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ฉบับที่ ๒๒๙)

                              (๕๒๗) มูลนิธิภาณี ยิบอินซอย (ฉบับที่ ๒๓๐)

                              (๕๒๘) มูลนิธิสันติสุข (ฉบับที่ ๒๓๑)

                              (๕๒๙) มูลนิธิเซ็นต์โยเซฟ (ฉบับที่ ๒๓๒)

                              (๕๓๐) มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ (ฉบับที่ ๒๓๓)

                              (๕๓๑) มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒๓๔)

                              (๕๓๒) มูลนิธิเอื้อ-รดี (ฉบับที่ ๒๓๕)

                              (๕๓๓) กองทุนเพื่อหมีแพนด้าและสัตว์ป่าอื่น ๆ (ฉบับที่ ๒๓๖)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๑๖) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ชื่อเดิมคือ กองทุนเพื่อหมีแพนด้า)

                              (๕๓๔) โครงการแก้วตาดวงใจเทิดไท้ ๗๒ พรรษา มหาราชินี (ฉบับที่ ๒๓๗)

                              (๕๓๕) มูลนิธิแสง – ไซ้กี เหตระกูล (ฉบับที่ ๒๓๘)

                              (๕๓๖) มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย (ฉบับที่ ๒๓๙)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

                              (๕๓๗) มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๒๔๑)

                              (๕๓๘) มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง (ฉบับที่ ๒๔๒)

                              (๕๓๙) มูลนิธิสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒๔๓)                               

                              (๕๔๐) มูลนิธิเม้า-เลี่ยม วานิช (ฉบับที่ ๒๔๔)

                              (๕๔๑) มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (ฉบับที่ ๒๔๕)

                              (๕๔๒) มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒๔๖)

                              (๕๔๓) มูลนิธิยุวรักษ์

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๐๕) ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิสุวิทย์ โอสถานุเคราะห์ เพื่อช่วยชีวิต (ฉบับที่ ๒๔๗))

                              (๕๔๔) มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ฉบับที่ ๒๔๘)

                              (๕๔๕) มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๒๔๙)

                              (๕๔๖) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ TO BE NUMBER ONE) (ฉบับที่ ๒๕๐)

                              (๕๔๗) มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒๕๑)

                              (๕๔๘) มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ฉบับที่ ๒๕๒)

                              (๕๔๙) สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒๕๓)

                              (๕๕๐) มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) (ฉบับที่ ๒๕๔)

                              (๕๕๑) มูลนิธิคนพิการไทย (ฉบับที่ ๒๕๕)

                              (๕๕๒) มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๒๕๖)

                              (๕๕๓) มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒๕๗)

                              (๕๕๔) มูลนิธิกระดูกและเนื้อเยื่อเพื่อการแพทย์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒๕๘)

                              (๕๕๕) สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒๕๙)

                              (๕๕๖) มูลนิธิพระอาจารย์ทวี มหาวีโร (ฉบับที่ ๒๖๐)

                              (๕๕๗) มูลนิธิเจียร - วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน (ฉบับที่ ๒๖๑)

                              (๕๕๘) มูลนิธิธรรมน้ำใจ (ฉบับที่ ๒๖๒)

                              (๕๕๙) มูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ (ฉบับที่ ๒๖๓)

                              (๕๖๐) มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ (ฉบับที่ ๒๖๔)

                              (๕๖๑) สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒๖๕)

                              (๕๖๒) กองทุนการกุศลสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (ฉบับที่ ๒๖๖)

                              (๕๖๓) ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๒๖๗)
(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๘๐๖ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

                              (๕๖๔) ทุนการกุศล กว (ฉบับที่ ๒๖๘)

                              (๕๖๕) โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (ฉบับที่ ๒๖๙)

                              (๕๖๖) มูลนิธิพัฒนาเกษตร-อนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒๗๑)

                              (๕๖๗) มูลนิธิวิสุทธิคุณ (ฉบับที่ ๒๗๒)

                              (๕๖๘) มูลนิธิคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๔ (ฉบับที่ ๒๗๓)

                              (๕๖๙) มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ ๒๗๔)

                              (๕๗๐) มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (ฉบับที่ ๒๗๕)

                              (๕๗๑) มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ (ฉบับที่ ๒๗๖)

                              (๕๗๒) มูลนิธิบรรณพิภพ (ฉบับที่ ๒๗๗)

                              (๕๗๓) มูลนิธิคุณพุ่ม (ฉบับที่ ๒๗๘)

                              (๕๗๔) มูลนิธิชีวิตสดใส (ฉบับที่ ๒๗๙)

                              (๕๗๕) มูลนิธิเพื่อลูกจ้างคนงานไทย (ฉบับที่ ๒๘๐)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)

                              (๕๗๖) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒๘๑)

                              (๕๗๗) มูลนิธิธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒๘๒)

                              (๕๗๘) มูลนิธิพลเอกประจวบ สุนทรางกูร (ฉบับที่ ๒๘๓)

                              (๕๗๙) สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒๘๔)

                              (๕๘๐) มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ (ฉบับที่ ๒๘๕)

                              (๕๘๑) มูลนิธิครูสร้างสรรค์ (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๔๖ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                              (๕๘๒) มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒๘๗)

                              (๕๘๓) มูลนิธิพลเอกสุพจน์ จันทรปรรณิก (ฉบับที่ ๒๘๘)

                              (๕๘๔) มูลนิธิลูกเสือชาวบ้านแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๒๘๙)

                              (๕๘๕) มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) (ฉบับที่ ๒๙๐)

                              (๕๘๖) มูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลนครปฐม (ฉบับที่ ๒๙๑)

                              (๕๘๗) มูลนิธิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ฉบับที่ ๒๙๒)

                              (๕๘๘) มูลนิธิกองทุนนิยมไทย (ฉบับที่ ๒๙๓)

                              (๕๘๙) โครงการฟันเทียมพระราชทาน (ฉบับที่ ๒๙๔)

                              (๕๙๐) มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) (ฉบับที่ ๒๙๕)

                              (๕๙๑) มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (ฉบับที่ ๒๙๖)

                              (๕๙๒) มูลนิธิคุวานันท์ (ฉบับที่ ๒๙๗)

                              (๕๙๓) กองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒๙๘)

                              (๕๙๔) มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ฉบับที่ ๒๙๙)

                              (๕๙๕) โครงการสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ฉบับที่ ๓๐๐)

                              (๕๙๖) มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๓๐๑)

                              (๕๙๗) มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล (ฉบับที่ ๓๐๒)

                              (๕๙๘) มูลนิธิโวล์ฟกัง โครห์น (ฉบับที่ ๓๐๓)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                              (๕๙๙) มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (ฉบับที่ ๓๐๔)

                              (๖๐๐) กองทุนอาคารคุ้มเกศ (ฉบับที่ ๓๐๕)

                              (๖๐๑) มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (ฉบับที่ ๓๐๖)

                              (๖๐๒) มูลนิธิอัศวานนท์ (ฉบับที่ ๓๐๗)

                              (๖๐๓) มูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓๐๘)

                              (๖๐๔) มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา (ฉบับที่ ๓๐๙)

                              (๖๐๕) มูลนิธิผู้หญิง (ฉบับที่ ๓๑๐)

                              (๖๐๖) มูลนิธิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กองดุริยางค์ทหารบก เพื่อพัฒนาการดนตรี (ฉบับที่ ๓๑๒)

                              (๖๐๗) มูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ๓๑๓)

                              (๖๐๘) มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก (ฉบับที่ ๓๑๔)

                              (๖๐๙) สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๓๑๕)

                              (๖๑๐) มูลนิธิสยามกัมมาจล (ฉบับที่ ๓๑๖)

                              (๖๑๑) กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (ฉบับที่ ๓๑๘)

                              (๖๑๒) มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓๑๙)

                              (๖๑๓) สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๓๒๐)

                              (๖๑๔) มูลนิธิพระราชพรหมาจารย์ (ฉบับที่ ๓๒๑)

                              (๖๑๕) มูลนิธิสงเคราะห์คนไข้อนาถาโรงพยาบาลนครปฐม (ฉบับที่ ๓๒๒)

                              (๖๑๖) มูลนิธิมีชัย ฤชุพันธ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (ฉบับที่ ๓๒๔)

                              (๖๑๗) สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๓๒๕)

                              (๖๑๘) มูลนิธิธงฟ้าช่วยคนยาก (ฉบับที่ ๓๒๖)

                              (๖๑๙) มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๒๗)

                              (๖๒๐) มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชานุญาตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ฉบับที่ ๓๒๘)

                              (๖๒๑) มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย (ฉบับที่ ๓๒๙)

                              (๖๒๒) มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (ฉบับที่ ๗๘๗) (แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๗๘๗ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เดิมชื่อ มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย(ฉบับที่ ๓๓๐))

                              (๖๒๓) มูลนิธิกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการศึกษาและวิจัยพัฒนาด้านยานยนต์ (ฉบับที่ ๓๓๑)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)

                              (๖๒๔) มูลนิธิโรงพยาบาลพระพุทธบาท (ฉบับที่ ๓๓๒)

                              (๖๒๕) มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง (ฉบับที่ ๓๓๓)

                              (๖๒๖) มูลนิธิหอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ฉบับที่ ๓๓๔)

                              (๖๒๗) กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย (ฉบับที่ ๓๓๕)

                              (๖๒๘) มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (ฉบับที่ ๓๓๖)

                              (๖๒๙) มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓๓๗)

                              (๖๓๐) กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ ๓๓๘)

                              (๖๓๑) มูลนิธินิยม ปัทมะเสวี (ฉบับที่ ๓๓๙)

                              (๖๓๒) มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ฉบับที่ ๓๔๐)

                              (๖๓๓) มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ (ฉบับที่ ๓๔๒)

                              (๖๓๔) สมาคมสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระชูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๓๔๓)

                              (๖๓๕) กองทุนโครงการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ขสามเณร ให้ยั่งยืนแบบองค์รวม (ฉบับที่ ๓๔๔)

                              (๖๓๖) มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ฉบับที่ ๓๔๕)

                              (๖๓๗) มูลนิธิการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับที่ ๓๔๖)

                              (๖๓๘) มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ (ฉบับที่ ๓๔๗)

                              (๖๓๙) มูลนิธิพัฒนาประชากรและอาหาร (ฉบับที่ ๓๔๘)

                              (๖๔๐) มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๓๔๙)

                              (๖๔๑) มูลนิธิดวงตะวัน (ฉบับที่ ๓๕๐)

                              (๖๔๒) มูลนิธิเรวดี เทียนประภาส (ฉบับที่ ๓๕๒)

                              (๖๔๓) มูลนิธิดำรงชัยธรรม (ฉบับที่ ๓๕๓)

                              (๖๔๔) มูลนิธิวีระภุชงค์ (ฉบับที่ ๓๕๔)

                              (๖๔๕) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (ฉบับที่ ๓๕๖)

                              (๖๔๖) มูลนิธิสายธารธรรม ในความอุปถัมภ์ของพระราชสังวรญาฯ (พุธ ฐานิโย) (ฉบับที่ ๓๕๗)

                              (๖๔๗) มูลนิธิบูรณปกิสังขรณ์พระพุทธรูปชำรุด (ฉบับที่ ๓๕๘)

                              (๖๔๘) มูลนิธิอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (ฉบับที่ ๓๕๙)

                              (๖๔๙) มูลนิธิกุศลธรรมอนามัยสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๓๖๐)

                              (๖๕๐) มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๓๖๒)

                              (๖๕๑) มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (ฉบับที่ ๓๖๓)

                              (๖๕๒) มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๓๖๔)

                              (๖๕๓) มูลนิธิบรรจงสนิท (ฉบับที่ ๓๖๕)

                              (๖๕๔) มูลนิธิสงเคราะห์นักเรียนประถมศึกษา-เทศบาลจังหวัดลำปาง (ฉบับที่ ๓๖๖)

                              (๖๕๕) มูลนิธินาวาเด็ก (ฉบับที่ ๓๖๗)

                              (๖๕๖) มูลนิธิทวีศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต (ฉบับที่ ๓๖๘)

                              (๖๕๗) มูลนิธิพัฒนาอีสาน (ฉบับที่ ๓๖๙)

                              (๖๕๘) มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว (ฉบับที่ ๓๗๐)

                              (๖๕๙) สมาคมปราบวัณโรคเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๓๗๑)

                              (๖๖๐) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๑๘) ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๓๗๒))

                              (๖๖๑) มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฉบับที่ ๓๗๓)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                              (๖๖๒) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๓๗๔)

                              (๖๖๓) มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ฉบับที่ ๓๗๕)

                              (๖๖๔) มูลนิธิจิตตานุเคราะห์ (ฉบับที่ ๓๗๖)

                              (๖๖๕) มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๓๗๗)

                              (๖๖๖) มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ (ฉบับที่ ๓๗๘)

                              (๖๖๗) มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย (ฉบับที่ ๓๗๙)

                              (๖๖๘) กองทุนทีปังกรนภัทรบุตร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๕๐) ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ )

                              (๖๖๙) สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ (ประเทศไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๓๘๒)

                              (๖๗๐) มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๓๘๓)

                              (๖๗๑) มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง เชียงใหม่ (ฉบับที่ ๓๘๔)

                              (๖๗๒) มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓๘๕)

                              (๖๗๓) มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๓๘๖)

                              (๖๗๔) มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน (ฉบับที่ ๓๘๗)

                              (๖๗๕) กองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (ฉบับที่ ๓๘๘)

                              (๖๗๖) มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด (ฉบับที่ ๓๘๙)

                              (๖๗๗) สมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๓๙๐)

                              (๖๗๘) มูลนิธิภาคโรตาริไทย (ฉบับที่ ๓๙๑)

                              (๖๗๙) มูลนิธิสู้เบาหวาน (ฉบับที่ ๗๕๙) 
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๕๙) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน (ฉบับที่ ๓๙๒)) 

                              (๖๘๐) มูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ (ฉบับที่ ๓๙๓)

                              (๖๘๑) มูลนิธิโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๓๙๖)

                              (๖๘๒) มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง (ฉบับที่ ๓๙๗)

                              (๖๘๓) มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (ฉบับที่ ๓๙๘)

                              (๖๘๔) มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา (ฉบับที่ ๗๖๔)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๖๔) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ (ฉบับที่ ๓๙๙))

                              (๖๘๕) มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ (ฉบับที่ ๔๐๐)

                              (๖๘๖) มูลนิธิสร้างเสริมไทย (ฉบับที่ ๔๐๑)

                              (๖๘๗) มูลนิธินายเยื้อ วิชัยดิษฐ (ฉบับที่ ๔๐๒)

                              (๖๘๘) มูลนิธิถ้ำกระบอก (ฉบับที่ ๔๐๓)

                              (๖๘๙) มูลนิธิแสงพุทธธรรม (ฉบับที่ ๔๐๔)

                              (๖๙๐) มูลนิธิกสิกรไทย (ฉบับที่ ๔๐๕)

                              (๖๙๑) มูลนิธิพุทธรักษา (ฉบับที่ ๔๐๖)

                              (๖๙๒) มูลนิธิประเสริฐ–ทัศนีย์ พุ่งกุมาร (ฉบับที่ ๔๐๗)

                              (๖๙๓) มูลนิธิสุวรรณโคมคำ (ฉบับที่ ๔๐๘)

                              (๖๙๔) มูลนิธิประชาร่วมใจ (ฉบับที่ ๔๑๐)

                              (๖๙๕) มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา (ฉบับที่ ๔๑๑)

                              (๖๙๖) มูลนิธิสายธาร (ฉบับที่ ๔๑๒)

                              (๖๙๗) มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย (ฉบับที่ ๔๑๓)

                              (๖๙๘) มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (ฉบับที่ ๔๑๔)

                              (๖๙๙) ขลุงมูลนิธิ (ฉบับที่ ๔๑๕)

                              (๗๐๐) มูลนิธิเตาปูน (ฉบับที่ ๗๕๘)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๕๘) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิชัชวาลย์ คงอุดม (ฉบับที่ ๔๑๖)) 

                              (๗๐๑) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๔๑๗)

                              (๗๐๒) กองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ ๔๑๘)

                              (๗๐๓) มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ (ฉบับที่ ๔๑๙)

                              (๗๐๔) มูลนิธิกิมหย่งร่วมใจ (ฉบับที่ ๔๒๐)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                              (๗๐๕) มูลนิธิส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะไทย (ฉบับที่ ๔๒๑)

                              (๗๐๖) มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ (ฉบับที่ ๔๒๒)

                              (๗๐๗) มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (ฉบับที่ ๔๒๓)

                              (๗๐๘) มูลนิธิจิรกิติ (ฉบับที่ ๔๒๔)

                              (๗๐๙) สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ฉบับที่ ๔๒๕)

                              (๗๑๐) มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ฉบับที่ ๔๒๖)

                              (๗๑๑) มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต (ฉบับที่ ๔๒๗)

                              (๗๑๒) มูลนิธิพระมงกุฎเกล้า (ฉบับที่ ๔๒๘)

                              (๗๑๓) มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๔๒๙)

                              (๗๑๔) มูลนิธิโอโต้ซัง (ฉบับที่ ๔๓๐)

                              (๗๑๕) มูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๔๓๑)

                              (๗๑๖) มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๔๓๒)

                              (๗๑๗) มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔๓๓)

                              (๗๑๘) มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอำเภอเมืองเพชรบุรี (ฉบับที่ ๔๓๔)

                              (๗๑๙) ส้มจีน อุณหะนันทน์ มูลนิธิ (ฉบับที่ ๔๓๕)

                              (๗๒๐) มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ (ฉบับที่ ๔๓๖)

                              (๗๒๑) มูลนิธิพระราชวิสุทธิคุณ (จิตฺตสาโร ภิกขุ เกตุ วงศ์แหวน) (ฉบับที่ ๔๓๗)

                              (๗๒๒) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) (ฉบับที่ ๔๓๘)

                              (๗๒๓) สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๔๓๙)

                              (๗๒๔) มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา (ฉบับที่ ๖๘๗)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๘๗) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิเด็กตัวเล็ก (ฉบับที่ ๔๔๐))

                              (๗๒๕) มูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร (ฉบับที่ ๔๔๑)

                              (๗๒๖) โครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔๔๒)

                              (๗๒๗) มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๔๔๓)

                              (๗๒๘) มูลนิธิเพิร์ล เอส บัค (ประเทศไทย) (ฉบับที่ ๔๔๔)

                              (๗๒๙) มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ (ฉบับที่ ๔๔๕)

                              (๗๓๐) มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (ฉบับที่ ๔๖๖)

                              (๗๓๑) มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ฉบับที่ ๖๒๕)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๒๕) ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (ฉบับที่ ๔๔๗))

                              (๗๓๒) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๔๔๘)

                              (๗๓๓) โครงการจัดศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว King Pavillion เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔๔๙)

                              (๗๓๔) มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ฉบับที่ ๔๕๐)

                              (๗๓๕) มูลนิธิรักษ์ธรรม (ฉบับที่ ๔๕๑)

                              (๗๓๖) มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๔๕๒)

                              (๗๓๗) มูลนิธิหลวงพ่อเกศมงคลพุทธพรหมบดี (ฉบับที่ ๔๕๓)

                              (๗๓๘) มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน (ฉบับที่ ๔๕๔)

                              (๗๓๙) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด (ฉบับที่ ๔๕๕)

                              (๗๔๐) มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ (ฉบับที่ ๔๕๖)

                              (๗๔๑) มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔๕๗)

                              (๗๔๒) มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๔๕๘)

                              (๗๔๓) มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร (ฉบับที่ ๔๕๙)

                              (๗๔๔) มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา (ฉบับที่ ๔๖๐)

                              (๗๔๕) สมาคมแม่บ้านทหารบก (ฉบับที่ ๔๖๑)

                              (๗๔๖) มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔๖๒)

                              (๗๔๗) กองทุนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (ฉบับที่ ๔๖๓)

                              (๗๔๘) มูลนิธิพูนพลัง (ฉบับที่ ๔๖๕)

                              (๗๔๙) มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๔๖๖)

                              (๗๕๐) มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร โรงพยาบาลตราด (ฉบับที่ ๔๖๗)

                              (๗๕๑) มูลนิธิพระครูสังวรานุโยค (ช่อ ปญญาทีโปมหาเถระ) (ฉบับที่ ๔๖๘)

                              (๗๕๒) มูลนิธิไทยรักษ์ป่า (ฉบับที่ ๔๖๙)

                              (๗๕๓) มูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดี (ฉบับที่ ๔๗๐)

                              (๗๕๔) มูลนิธิไทยพัฒนา (ฉบับที่ ๔๗๑)

                              (๗๕๕) มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (ฉบับที่ ๔๗๒)

                              (๗๕๖) กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (ฉบับที่ ๔๗๓)

                              (๗๕๗) มูลนิธิคณะลูกหลานคุณย่าสีป่าคาเพื่อการศึกษาโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ (ฉบับที่ ๔๗๔)

                              (๗๕๘) โครงการเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชพลังแผ่นดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช (ฉบับที่ ๔๗๕)

                              (๗๕๙) มูลนิธิสมณวัตรวิมล (ฉบับที่ ๔๗๖)

                              (๗๖๐) มูลนิธิอินทร์-คำบาง ศรีนิลทา (ฉบับที่ ๔๗๗)

                              (๗๖๑) โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ถวายเป็นพระราชกุศล โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔๗๘)

                              (๗๖๒) โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด “๘๔ พรรษา ใต้ร่มพระบารมี”(ฉบับที่ ๔๗๙)

                              (๗๖๓) มูลนิธิกู้ภัย ร่มไทร (ฉบับที่ ๔๘๐)

                              (๗๖๔) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต (ฉบับที่ ๔๘๑)

                              (๗๖๕) มูลนิธิวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก (ฉบับที่ ๔๘๒)

                              (๗๖๖) มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (ฉบับที่ ๔๘๓)

                              (๗๖๗) มูลนิธิตำรวจจังหวัดยะลา (ฉบับที่ ๔๘๔)

                              (๗๖๘) มูลนิธิบ้านอารีย์ (ฉบับที่ ๔๘๕)

                              (๗๖๙) มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔๘๖)

                              (๗๗๐) มูลนิธิคนตาบอดไทย (ฉบับที่ ๔๘๗)

                              (๗๗๑) มูลนิธิยกเต้งอุทิศ (ฉบับที่ ๔๘๘)

                              (๗๗๒) มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ฉบับที่ ๔๘๙)

                              (๗๗๓) มูลนิธิอิออนประเทศไทย (ฉบับที่ ๔๙๐)

                              (๗๗๔) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ๔๙๑)
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๖๘๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เดิมชื่อ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)

                              (๗๗๕) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง (ฉบับที่ ๔๙๒)

                              (๗๗๖) มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ (ฉบับที่ ๔๙๓)

                              (๗๗๗) มูลนิธิส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ ๔๙๔)

                              (๗๗๘) มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ ๔๙๕)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                              (๗๗๙) มูลนิธิการประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ ๔๙๖)

                              (๗๘๐) มูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์ (ฉบับที่ ๔๙๗)

                              (๗๘๑) มูลนิธิชวาล – มาลัย ไชยธีระพันธ์ (ฉบับที่ ๔๙๘)

                              (๗๘๒) มูลนิธิบ้านราชาวดี (ฉบับที่ ๔๙๙)

                              (๗๘๓) มูลนิธิเพื่อนศิลปิน (ฉบับที่ ๕๐๐)

                              (๗๘๔) โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ (ฉบับที่ ๕๐๑)

                              (๗๘๕) มูลนิธิปันบุญ (ฉบับที่ ๕๐๒)

                              (๗๘๖) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว (ฉบับที่ ๕๐๓)

                              (๗๘๗) มูลนิธิสถาบันพยาธิวิทยา (ฉบับที่ ๕๐๔)

                              (๗๘๘) มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน (ฉบับที่ ๕๐๕)

                              (๗๘๙) มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๕๐๖)

                              (๗๙๐) มูลนิธิผาแดงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (ฉบับที่ ๕๐๗)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

                              (๗๙๑) มูลนิธิสายน้ำ (ฉบับที่ ๕๐๘)

                              (๗๙๒) มูลนิธิพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย (ฉบับที่ ๕๐๙)

                              (๗๙๓) มูลนิธิวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก (ฉบับที่ ๕๑๐)

                              (๗๙๔) มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๕๑๑)

                              (๗๙๕) โครงการ ๙๙ ล้าน ถวายไท้องค์ราชัน (ฉบับที่ ๕๑๒)

                              (๗๙๖) มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๕๑๓)

                              (๗๙๗) มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๕๑๔)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                              (๗๙๘) มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ (ฉบับที่ ๕๑๕)

                              (๗๙๙) สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๕๑๖)

                              (๘๐๐) มูลนิธิอาสาสมัครนานาชาติช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๕๑๗)

                              (๘๐๑) มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา (ฉบับที่ ๗๑๖)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๑๖) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิอภันตรี เจเอสแอล (ฉบับที่ ๕๑๘) )

                              (๘๐๒) มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า (ฉบับที่ ๕๑๙)

                              (๘๐๓) มูลนิธิเพื่อพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ (ฉบับที่ ๕๒๐)

                              (๘๐๔) มูลนิธิสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (ฉบับที่ ๕๒๑)

                              (๘๐๕) มูลนิธิสวัสดิการทหารบก (ฉบับที่ ๕๒๒)

                              (๘๐๖) มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ๕๒๓)

                              (๘๐๗) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (ฉบับที่ ๕๒๔)

                              (๘๐๘) มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา (ฉบับที่ ๕๒๕)

                              (๘๐๙) มูลนิธิ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (ฉบับที่ ๕๒๖)

                              (๘๑๐) มูลนิธิทองประทาน โดย พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนีและคณะผู้ก่อตั้ง เพื่อการศึกษาชาวฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ ๕๒๗)

                              (๘๑๑) มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ฉบับที่ ๕๒๘)

                              (๘๑๒) มูลนิธินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น ๒๘ (ฉบับที่ ๕๒๙)

                              (๘๑๓) มูลนิธิสายเด็ก ๑๓๘๗ (ฉบับที่ ๕๓๐)

                              (๘๑๔) มูลนิธิพุทธสมุนไพร คู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๕๓๒)

                              (๘๑๕) มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อสถาบันการศึกษาในเครือจิตรลดา (ฉบับที่ ๗๗๒)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๗๒) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อเดิมคือมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา (ฉบับที่ ๕๓๓)) 

                              (๘๑๖) มูลนิธิเสริมกล้า (ฉบับที่ ๕๓๔)

                              (๘๑๗) มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ฉบับที่ ๕๓๕)

                              (๘๑๘) มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต (ฉบับที่ ๕๓๖)

                              (๘๑๙) มูลนิธิเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลหัวหิน (ฉบับที่ ๕๓๗)

                              (๘๒๐) มูลนิธิปิยมหาราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ ๕๓๘)

                              (๘๒๑) มูลนิธิรุจิรวงศ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๕๓๙)

                              (๘๒๒) มูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญา (ฉบับที่ ๕๔๐)

                              (๘๒๓) มูลนิธิปานจิตต์ – สมัยสินี อเนกวณิช (ฉบับที่ ๕๔๑)

                              (๘๒๔) มูลนิธิรวมใจเพื่อการศึกษาและพัฒนา (ฉบับที่ ๕๔๒)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๙๐) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิรวมใจช่วยนักเรียนยากจน)

                              (๘๒๕) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) (ฉบับที่ ๕๔๓)

                              (๘๒๖) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบบุรี จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ ๕๔๔)

                              (๘๒๗) มูลนิธิกาญจนสิริ (ฉบับที่ ๕๔๕)

                              (๘๒๘) มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๕๔๖)

                              (๘๒๙) มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ฉบับที่ ๕๔๗)

                              (๘๓๐) มูลนิธิพลอากาศเอกสมบุญ – คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์ (ฉบับที่ ๕๔๘)

                              (๘๓๑) มูลนิธิไร้ท์ทูเพลย์ ประเทศไทย (ฉบับที่ ๕๔๙)

                              (๘๓๒) มูลนิธิสัมมาชีพ (ฉบับที่ ๕๕๐)

                              (๘๓๓) มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ (ฉบับที่ ๕๕๑)

                              (๘๓๔) มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร (ฉบับที่ ๕๕๒)

                              (๘๓๕) มูลนิธิชวน รัตนรักษ์ (ฉบับที่ ๕๕๓)

                              (๘๓๖) มูลนิธิเดอะบิ้ลด์ (ฉบับที่ ๕๕๔)

                              (๘๓๗) มูลนิธิพร้อม-ฉวี จุลชาต (ฉบับที่ ๕๕๕)

                              (๘๓๘) มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อุบลราชธานี(ฉบับที่ ๕๕๖)

                              (๘๓๙) มูลนิธิท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล เพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฉบับที่ ๕๕๗)

                              (๘๔๐) มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๕๕๘)

                              (๘๔๑) มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดลพบุรี (ฉบับที่ ๕๕๙)

                              (๘๔๒) มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE (ฉบับที่ ๕๖๐)

                              (๘๔๓) มูลนิธิพระบรมธาตุในพระสังฆราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๕๖๑)

                              (๘๔๔) มูลนิธิกองทุนสวัสดิการนักกีฬามวย (ฉบับที่ ๕๖๒)

                              (๘๔๕) มูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕๖๓)

                               (๘๔๖) มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ (ONE LOVE FOUNDATION) (ฉบับที่ ๗๕๕)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๕๕) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิหนึ่งน้ำใจเพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ (ฉบับที่ ๕๖๔) 

                              (๘๔๗) มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ (ฉบับที่ ๖๓๓)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๓๓) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์ - ละออ ตั้งคารวคุณ (ฉบับที่ ๕๖๕))

                              (๘๔๘) มูลนิธิสันสกฤตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๕๖๖)

                              (๘๔๙) มูลนิธิพุทธปรัชญา (ฉบับที่ ๕๖๗)

                              (๘๕๐) มูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย (ฉบับที่ ๕๖๘)

                              (๘๕๑) มูลนิธิคุณปริญญา คุณหญิงบุญสิริ ชวลิตธำรง (ฉบับที่ ๕๖๙)

                              (๘๕๒) มูลนิธิโรงพยาบาลกลาง (ฉบับที่ ๕๗๐)

                              (๘๕๓) มูลนิธิวันชัย – อรชร คุณานันทกุล (ฉบับที่ ๖๗๒)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๗๒) ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิวันชัย-อรชร (ฉบับที่ ๕๗๑))

                              (๘๕๔) มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๕๗๓)

                              (๘๕๕) มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๔๓)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๔๓) ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง (ฉบับที่ ๕๗๔))
(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๘๐๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔)

                              (๘๕๖) สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕๗๖)

                              (๘๕๗) กองทุนลานกีฬาพัฒน์ (ฉบับที่ ๕๗๘)

                              (๘๕๘) มูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๕๗๙)

                              (๘๕๙) มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก คนชราและผู้ด้อยโอกาส (ฉบับที่ ๕๘๐)

                              (๘๖๐) มูลนิธิร่มฉัตร (ฉบับที่ ๕๘๑)

                              (๘๖๑) มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (ฉบับที่ ๕๘๒)

                              (๘๖๒) มูลนิธิณภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (ฉบับที่ ๕๘๓)

                              (๘๖๓) มูลนิธิไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อการกุศล (ฉบับที่ ๗๖๗)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๖๗) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (ฉบับที่ ๕๘๕))

                              (๘๖๔) มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๕๘๖)

                              (๘๖๕) มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ (ฉบับที่ ๖๙๔ )

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๙๔) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (ฉบับที่ ๕๘๗))

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๙๒ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

                              (๘๖๖) มูลนิธิ มีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธุ์ (ฉบับที่ ๕๘๘)

                              (๘๖๗) มูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิต ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ฉบับที่ ๕๙๑)

                              (๘๖๘) มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕๙๒)

                              (๘๖๙) มูลนิธินายแพทย์สัมฤทธิ์โปรา (ฉบับที่ ๕๙๓)

                              (๘๗๐) มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น (ฉบับที่ ๕๙๔)

                              (๘๗๑) มูลนิธิ สมศักดิ์ – นันทนา  ปัฐพาณิชย์โชติ (ฉบับที่ ๕๙๕)

                              (๘๗๒) มูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๕๙๖)

                              (๘๗๓) มูลนิธิชลลดา (ฉบับที่ ๕๙๘)

                              (๘๗๔) มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ฉบับที่ ๕๙๙)

                              (๘๗๕) มูลนิธิดวงใจใหม่ (ฉบับที่ ๖๐๐)

                              (๘๗๖) มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ (ฉบับที่ ๖๐๑)

                              (๘๗๗) มูลนิธิพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง (ฉบับที่ ๖๐๒)

                              (๘๗๘) มูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์  (ฉบับที่ ๖๐๓)

                              (๘๗๙) มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๖๐๕)

                              (๘๘๐) มูลนิธิโรงพยาบาลพัทลุง (ฉบับที่ ๖๐๖)

                              (๘๘๑) มูลนิธิทีทีบี (ฉบับที่ ๖๐๗)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๙๑) ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิทีเอ็มบี (ฉบับที่ ๖๐๗))

                              (๘๘๒) มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๖๐๘)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๗๗) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง (ฉบับที่ ๖๐๘))

                              (๘๘๓) มูลนิธิเขื่อนยันฮี (ฉบับที่ ๖๐๙)

                              (๘๘๔) มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (ฉบับที่ ๖๑๐)

                              (๘๘๕) มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๖๑๑)

                              (๘๘๖) มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ฉบับที่ ๖๑๒)

                              (๘๘๗) มูลนิธิเติมฝันเติมชีวิต (ฉบับที่ ๗๐๗)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๐๗) ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิบลูพลาเน็ตเพื่อการศึกษาเด็กด้อยโอกาส (ฉบับที่ ๖๑๓))

                              (๘๘๘) สมาคมเบญจมบพิตร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ฉบับที่ ๖๑๔)

                              (๘๘๙) มูลนิธิรากแก้ว (ฉบับที่ ๖๑๕)

                              (๘๙๐) มูลนิธิ ฟ้า ว่องกุศลกิจ (ฉบับที่ ๖๑๖)

                              (๘๙๑) มูลนิธิสามัญศึกษาพัฒนาชัยภูมิ (ฉบับที่ ๖๑๙)

                              (๘๙๒) มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๖๒๐)

                              (๘๙๓) มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต (ฉบับที่ ๖๒๑)

                              (๘๙๔) มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ฉบับที่ ๖๒๒)

                              (๘๙๕) มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (ฉบับที่ ๖๒๓)

                              (๘๙๖) มูลนิธิเทพสิริ (ฉบับที่ ๖๒๔)

                              (๘๙๗) มูลนิธิพระราชสิทธิมุนี (สุวิชช์ นาคมณี) (ฉบับที่ ๖๒๖)

                              (๘๙๘) มูลนิธิ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม (ฉบับที่ ๖๒๗)

                              (๘๙๙) มูลนิธิทดแทนแผ่นดินเกิด (ฉบับที่ ๖๒๘)

                              (๙๐๐) มูลนิธิพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว (ฉบับที่ ๖๒๙)

                              (๙๐๑) มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม (ฉบับที่ ๖๓๐)

                              (๙๐๒) มูลนิธิดวงใจพ่อ (ฉบับที่ ๖๓๑)

                              (๙๐๓) มูลนิธิพงษ์ศักดิ์วิทยากร (ฉบับที่ ๖๓๒)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๑๑) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ชื่อเดิมคือ เฉลิมสาสน์ศึกษามูลนิธิ)

                              (๙๐๔) มูลนิธิพลังงานไทย (ฉบับที่ ๖๓๔)

                              (๙๐๕) มูลนิธิสภาการพยาบาล (ฉบับที่ ๖๓๕)

                              (๙๐๖) สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๖๓๖)

                              (๙๐๗) มูลนิธิกำลังใจ (ฉบับที่ ๖๓๘)

                              (๙๐๘) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่ ๖๔๐)

                              (๙๐๙) สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖๔๑)

                              (๙๑๐) มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๖๔๒)

                              (๙๑๑) มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๖๔๓)

                              (๙๑๒) มูลนิธิพ่อขุนบางกลางท่าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ฉบับที่ ๖๔๔)

                              (๙๑๓) มูลนิธิน่านฟ้าไทย (ฉบับที่ ๖๔๕)

                              (๙๑๔) สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๖๔๖)

                              (๙๑๕) มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (ฉบับที่ ๖๔๗)

                              (๙๑๖) มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น (ฉบับที่ ๖๔๘)

                              (๙๑๗) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ๖๔๙)

(ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๗๖๖ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

                              (๙๑๘) มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์ (ฉบับที่ ๖๕๒)

                              (๙๑๙) มูลนิธิแสงจันทร์แสงธรรม (ฉบับที่ ๖๕๓)

                              (๙๒๐) มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในประเทศไทย (ฉบับที่ ๖๕๔)

                              (๙๒๑) มูลนิธิโลจายะ (ฉบับที่ ๖๕๖)

                              (๙๒๒) มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา (ฉบับที่ ๖๕๗)

                              (๙๒๓) มูลนิธิคุณพ่อดำรง - คุณแม่ทองทรัพย์ เภตรา (ฉบับที่ ๖๕๘)

                              (๙๒๔) มูลนิธิหวาน - จุ้ย สุขแก้ว (ฉบับที่ ๖๕๙)

                              (๙๒๕) สมาคมศิษย์วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๖๖๐)

                              (๙๒๖) มูลนิธิธงชัย ใจดี (ฉบับที่ ๖๖๑)

                              (๙๒๗) มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (ฉบับที่ ๖๖๒)

                              (๙๒๘) มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ (ฉบับที่ ๖๖๓)

                              (๙๒๙) มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา (ฉบับที่ ๖๖๕)

                              (๙๓๐) มูลนิธิพรรณนิภา (ฉบับที่ ๖๖๖)

                              (๙๓๑) ศรีวิชัย มูลนิธิ (ฉบับที่ ๖๖๗)

                              (๙๓๒) มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม (ฉบับที่ ๖๖๘)

                              (๙๓๓) มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม (ฉบับที่ ๖๖๙)

                              (๙๓๔) มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (ฉบับที่ ๖๗๐)

                              (๙๓๕) มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ฉบับที่ ๖๗๑)

                              (๙๓๖) มูลนิธิโรงเรียนวัฒนะโชติ (ฉบับที่ ๖๗๓)

                              (๙๓๗) มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๖๗๔)

                              (๙๓๘) มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖๗๕)

                              (๙๓๙) สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๖๗๖)

                              (๙๔๐) มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ ๖๗๗)

                              (๙๔๑) มูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖๗๘)

                              (๙๔๒) มูลนิธิแม่บ้านทหารอากาศ (ฉบับที่ ๖๗๙)

                              (๙๔๓) มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ (ฉบับที่ ๖๘๐)

                              (๙๔๔) มูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ฉบับที่ ๖๘๒)

                              (๙๔๕) มูลนิธิร่วมทางฝัน (ฉบับที่ ๖๘๓)

                              (๙๔๖) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ ๖๘๔)

                              (๙๔๗) มูลนิธิโรงพยาบาลปากเกร็ด (ฉบับที่ ๖๘๕)

                              (๙๔๘) มูลนิธิปกเกล้าตุลาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ฉบับที่ ๖๘๖)

                              (๙๔๙) มูลนิธิเบญจรงคกุล (ฉบับที่ ๖๙๑)

                              (๙๕๐) มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ฉบับที่ ๖๙๒)

                              (๙๕๑) มูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๖๙๓)

                              (๙๕๒) มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๖๙๕)

                              (๙๕๓) มูลนิธิพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต์ (ฉบับที่ ๖๙๖)

                              (๙๕๔) มูลนิธิภิรัชบุรี (ฉบับที่ ๖๙๗)

                              (๙๕๕) มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี (ฉบับที่ ๖๙๘)

                              (๙๕๖) มูลนิธินวธรรม (ฉบับที่ ๖๙๙)

                              (๙๕๗) มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ฉบับที่ ๗๐๐)

                              (๙๕๘) มูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ฉบับที่ ๗๐๑)

                              (๙๕๙) มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี
(แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๗๒๗ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เดิมชื่อ มูลนิธิ บิ๊กทรี )

                              (๙๖๐) มูลนิธิ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (ฉบับที่ ๗๐๓)

                              (๙๖๑) มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ (ฉบับที่ ๗๐๖)

                              (๙๖๒) มูลนิธิชาวโคกลำพาน (ฉบับที่ ๗๐๘)

                              (๙๖๓) มูลนิธิ วิเชียร-ปราณี เผอิญโชค (ฉบับที่ ๗๐๙)

                              (๙๖๔) จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๗๑๑)

                              (๙๖๕) มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี (ฉบับที่ ๗๑๒)

                              (๙๖๖) มูลนิธิหยดน้ำ (ฉบับที่ ๗๑๓)

                              (๙๖๗) มูลนิธิสโมสรโรตารี่กรุงเทพ (ฉบับที่ ๗๑๕)

                              (๙๖๘) มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง (ฉบับที่ ๗๑๘)

                              (๙๖๙) มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ฉบับที่ ๗๓๓)

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๓๓) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ฉบับที่ ๗๑๙))

                              (๙๗๐) มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ฉบับที่ ๗๒๐)

                              (๙๗๑) มูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๗๓๙)
  (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๓๙) ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อเดิมคือ มูลนิธิรักษ์ป่าน่าน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๗๒๑))

                              (๙๗๒) มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ฉบับที่ ๗๒๒)

                              (๙๗๓) มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๗๒๙)

                              (๙๗๔) มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ฉบับที่ ๗๓๐)

                              (๙๗๕) มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๗๓๔)

                              (๙๗๖) สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๗๗๐)
  (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๗๐) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อเดิมคือ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๗๓๕)

                              (๙๗๗) มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี (ฉบับที่ ๗๓๖)

                              (๙๗๘) มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๗๗๖)
  (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๗๖) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อเดิมคือ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (ฉบับที่ ๗๓๘)

                              (๙๗๙) มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๗๗๖)
  (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๗๖) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อเดิมคือ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับที่ ๗๔๐)

                              (๙๘๐) มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๗๗๖)
  (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๗๖) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อเดิมคือ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ฉบับที่ ๗๔๐)

                              (๙๘๑) มูลนิธิบ้านพระพร (ฉบับที่ ๗๔๑)

                              (๙๘๒) มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ (ฉบับที่ ๗๔๒)

                              (๙๘๓) มูลนิธิคาราบาว (ฉบับที่ ๗๔๔)

                              (๙๘๔) มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๗๔๕)

                              (๙๘๕) มูลนิธิศรีธรรมราชา (ฉบับที่ ๗๔๗)

                              (๙๘๖) มูลนิธิชุมชนยั่งยืน (ฉบับที่ ๗๔๘)

                              (๙๘๗) มูลนิธิไฮเน็ค (ฉบับที่ ๗๔๙)

                              (๙๘๘) มูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ฉบับที่ ๗๕๐)

                              (๙๘๙) สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่ ๗๕๑)

                              (๙๙๐) มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ฉบับที่ ๗๕๒)

                              (๙๙๑) มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ (ฉบับที่ ๗๕๓)

                              (๙๙๒) มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต (ฉบับที่ ๗๕๔)

                              (๙๙๓) มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๗๕๗)

                              (๙๙๔) มูลนิธิศิษย์นายร้อย ตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๗๖๑)

                              (๙๙๕) มูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๗๖๒)

                              (๙๙๖) มูลนิธิโรงพยาบาลจันทรุเบกษา (ฉบับที่ ๗๖๕)

                             (๙๙๗) มูลนิธิต้นชีวิต (ฉบับที่ ๗๖๘)

                             (๙๙๘) สมาคมแม่บ้านตำรวจ (ฉบับที่ ๗๖๙)

                             (๙๙๙) มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๗๗๑)

                             (๑๐๐๐) มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (ฉบับที่ ๗๗๓)

                             (๑๐๐๑) สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (ฉบับที่ ๗๗๔)

                             (๑๐๐๒) มูลนิธิฟ้าสั่ง (ฉบับที่ ๗๗๕)

                             (๑๐๐๓) มูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก (ฉบับที่ ๗๗๘)

                             (๑๐๐๔) มูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก (ฉบับที่ ๗๗๙)

                             (๑๐๐๕) มูลนิธิเพื่อเยาวชนไทย สดใสแข็งแรง (ฉบับที่ ๗๘๐)

                             (๑๐๐๖) มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ (ฉบับที่ ๗๘๑)

                             (๑๐๐๗) มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ฉบับที่ ๗๘๓)

                             (๑๐๐๘) มูลนิธิฟันด์อีสาน (ฉบับที่ ๗๘๔)

                             (๑๐๐๙) มูลนิธิแฮนด์อะครอสเดอะวอเตอร์ (ประเทศไทย) (ฉบับที่ ๗๘๕)

                             (๑๐๑๐) มูลนิธิศรีสวัสดิ์-สมาน แก้วบุตตา (ฉบับที่ ๗๘๖)

                             (๑๐๑๑) มูลนิธิกรุงศรี (ฉบับที่ ๗๘๙)

                             (๑๐๑๒) มูลนิธิ คิดดี พูดดี ทำดี (ฉบับที่ ๗๙๔)

                             (๑๐๑๓) มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (ฉบับที่ ๗๙๕)

                             (๑๐๑๔) สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมถ์ (ฉบับที่ ๗๙๖)

                             (๑๐๑๕) มูลนิธิโรงพยาบาลเชียงคำ (ฉบับที่ ๗๙๗)

                             (๑๐๑๖) มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล (ฉบับที่ ๗๙๘)

                             (๑๐๑๗) มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ ๘๐๐)

                             (๑๐๑๘) มูลนิธิอภิบาลสงฆ์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ฉบับที่ ๘๐๑)

                             (๑๐๑๙) มูลนิธิดวงดาว (ฉบับที่ ๘๐๒)

                             (๑๐๒๐) มูลนิธิใจกระทิง (ฉบับที่ ๘๐๓)

                             (๑๐๒๑) มูลนิธิโรงพยาบาลตรัง (ฉบับที่ ๘๐๔)

                             (๑๐๒๒) มูลนิธิตำรวจสอบสวนกลาง (ฉบับที่ ๘๐๗)

                             (๑๐๒๓) มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล (ฉบับที่ ๘๐๙)

                             (๑๐๒๔) มูลนิธิพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๘๑๐)

                             (๑๐๒๕) มูลนิธิสตรีวิทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ฉบับที่ ๘๑๒)

                             (๑๐๒๖) มูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๘๑๕)

                      ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้เริ่มใช้บังคับ

                              (๑) สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นไป เว้นแต่กรณีตามข้อ ๓ (๒๒๕), (๒๒๖) และ (๒๒๗) สำหรับเงินได้พึงประเมิน ตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

                              (๒) สำหรับมูลค่าของฐานภาษีของผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

 

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

                      (ร.จ. เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๓๗ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 14-05-2024