เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 4)
เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

---------------------------------------------

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 ประกอบกับข้อ 6 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงประกาศดังต่อไปนี้

                          ข้อ 1 กำหนดให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
                                   (1) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของบริษัท สามารถ รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอป-เม้นท์ จำกัด
                                   (2) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของบริษัท ไนเน็กซ์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เทคโนโลยี เอเซีย จำกัด
                                   (3) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด
                                   (4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท เอลคอมรีเซิซ จำกัด
                                    (5) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                   (6) ศูนย์วิจัยและพัฒนา (กรุงเทพฯ) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
(ให้ยกเลิก (6) ตามประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 8) ใช้บังคับวันที่ 3 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นไป)
                                   (7) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (8) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด
                                   (9) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต บริษัท แพนเทค อาร์ แอนด์ ดีจำกัด
                                   (10) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Research and Development Center) บริษัท มินีแบไทย จำกัด
                                   (11) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด
                                   (12) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โกลบัล เทค แลบอราทอรี จำกัด
                                   (13) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด
                                   (14) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                   (15) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอไลน์ จำกัด
                                   (16) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท พรีเมียร์โกลเบิลคอร์เปอเรชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 5) ใช้บังคับวันที่ 13 ธันวาคม 2539 เป็นต้นไป)
                                   (17) ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ดอนเมือง) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 6) ใช้บังคับวันที่ 30 มกราคม 2540 เป็นต้นไป)
                                   (18) บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 369) ใช้บังคับวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป)
                                   (19) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 6) ใช้บังคับวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นไป)
                                   (20) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 6) ใช้บังคับวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นไป)
                                   (21) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 6) ใช้บังคับวันที่ 8 สิงหาคม 2540 เป็นต้นไป)
                                   (22) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 6) ใช้บังคับวันที่ 20 สิงหาคม 2540 เป็นต้นไป)
                                   (23) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามเภสัช จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 6) ใช้บังคับวันที่ 12 กันยายน 2540 เป็นต้นไป)
                                   (24) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท 2001 สยามอีโคโนมิค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 7) ใช้บังคับวันที่ 25 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นไป)
                                   (25 ) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามทรีอโกรฟอเรสตี้ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 7) ใช้บังคับวันที่ 23 ธันวาคม 2540 เป็นต้นไป)
                                   (26) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ 1
                                   (27) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ 2
                                   (28) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ 3
                                   (29) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ 4
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 9) โดย (26)-(29) ใช้บังคับวันที่ 9 กันยายน 2541 เป็นต้นไป)
                                   (30) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 9) ใช้บังคับวันที่ 29 กันยายน 2541 เป็นต้นไป)
                                   (31) ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 138) ใช้บังคับวันที่ 2 เมษายน 2550 เป็นต้นไป)
                                   (32) บริษัท ปณปัญญ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 10) ใช้บังคับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นต้นไป)
                                   (33) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาที่ 1
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 11) ใช้บังคับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นต้นไป)
                                   (34) สำนักงานนวัตกรรม แพน ราชเทวี บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 47) ใช้บังคับวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป)
                                   (35) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท นันยาง อินสปายเรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 132) ใช้บังคับวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป)
                                   (36) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 12) ใช้บังคับวันที่ 23 กันยายน 2542 เป็นต้นไป)
                                   (37) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด สำนักงานสาขาที่ 1
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 13) ใช้บังคับวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป)
                                   (38) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 13) ใช้บังคับวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป)
                                   (39) ส่วนวิจัยและพัฒนาสินค้า บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 13) ใช้บังคับวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป)
                                   (40) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มัทสุชิตะ อิเล็คทริค เอวีซี (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 13) ใช้บังคับวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป)
                                   (41) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 14) ใช้บังคับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป)
                                   (42) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท วี-เอฟ ไล้ท์ติ้ง จำกัด
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 14) ใช้บังคับวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป)
                                   (43) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แวนการ์ด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสสิส จำกัด สาขาที่ 1
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 14) ใช้บังคับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป)
                                   (44) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 14) ใช้บังคับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป)
                                   (45) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เน็ต แกดเจตส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 14) ใช้บังคับวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป)
                                   (46) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 14) ใช้บังคับวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป)
                                   (47) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 14) ใช้บังคับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป)
                                   (48) โครงการศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 14) ใช้บังคับวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป)
                                   (49) โครงการอุทยานอุตสาหกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 14) ใช้บังคับวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป)
                                   “(50) ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 230) ใช้บังคับวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป)
                                   (51) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 15) ใช้บังคับวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป)
                                   (52) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 15) ใช้บังคับวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป)
                                   (53) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามกูรู จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 15) ใช้บังคับวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2545 เป็นต้นไป)
                                   (54) โครงการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เรียลเอสเตท คอนซัลแทนท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 15) ใช้บังคับวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป)
                                   (55) ส่วนวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเทคนิค บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 0001
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 15) ใช้บังคับวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป)
                                   (56) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 16) ใช้บังคับวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป)
                                   (57) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 16) ใช้บังคับวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป)
                                   (58) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเวทฟีดส์ จำกัด สาขาที่ 1
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 16) ใช้บังคับวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป)
                                   (59) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 17) ใช้บังคับวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป)
                                   (60) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 17) ใช้บังคับวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป)
                                   (61) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แวนการ์ด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสสิส จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 17) ใช้บังคับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป)
                                   (62) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แอคคิวพลัส อินสทรูเม้นท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 18) ใช้บังคับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป)
                                   (63) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท นทีทอง โพลีเมอร์ จำกัด (สาขาที่ 2)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 18) ใช้บังคับวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป)
                                   (64) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 19) ใช้บังคับวันที่ 12 กันยายน 2546 เป็นต้นไป)
                                   (65) บริษัท สถาบันวิจัยศาสตร์ด้านความงามและสุขภาพ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 20) ใช้บังคับวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป)
                                   (66) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 20) ใช้บังคับวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป)
                                   (67) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 21) ใช้บังคับวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป)
                                   (68) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 21) ใช้บังคับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป)
                                   (69) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 22) ใช้บังคับวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป)
                                   (70) ส่วนวิจัยและพัฒนาบริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 23) ใช้บังคับวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป)
                                   (71) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 24) ใช้บังคับวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป)
                                   (72) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 24) ใช้บังคับวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป)
                                   (73) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 24) ใช้บังคับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547)
                                   (74) ฝ่ายเทคนิคและพัฒนา บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 25) ใช้บังคับวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป)
                                   (75) บริษัท แม็กเนท รีเสิร์ช จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 26) ใช้บังคับวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป)
                                   (76) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 27) ใช้บังคับวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป)
                                   (77) หน่วยงานวิจัยผลิตภัณฑ์ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 28) ใช้บังคับวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป)
                                   (78) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 29) ใช้บังคับวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป)
                                   (79) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 30) ใช้บังคับวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป)
                                   (80) แผนกพัฒนาระบบ บริษัท วีแอลบิสซิเนสคอนซัลแตนท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 31) ใช้บังคับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป)
                                   (81) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเกรท ซายน์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 32) ใช้บังคับวันที่ 17 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป)
                                   (82) บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 63) ใช้บังคับวันที่ 4 มกราคม 2549 เป็นต้นไป)
                                   (83) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 34) ใช้บังคับวันที่ 28 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป)
                                   (84) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด                                    
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 35) ใช้บังคับวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป)
                                   (85) บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 35) ใช้บังคับวันที่ 16 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป)
                                   (86) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 36) ใช้บังคับวันที่ 30 เมษายน 2547 เป็นต้นไป)
                                   (87) ฝ่ายวิจัย บริษัท ไทยฟูดแอนด์เคมิคอล จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 37) ใช้บังคับวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป)
                                   (88) ฝ่ายวิจัย บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด
                                   (89) ฝ่ายวิจัย บริษัท อาหารชีวภาพ จำกัด
                                   (90) ฝ่ายวิจัย บริษัท อีเทอร์นอลไลฟ์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 37) ใช้บังคับวันที่ 23 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป)
                                   (91) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท คิว อาร์แอนด์ดี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 37) ใช้บังคับวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป)
                                   (92) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ปราชญ์สยาม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 38) ใช้บังคับวันที่ 13 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป)
                                   (93) บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 39) ใช้บังคับวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป)
                                   (94) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 40) ใช้บังคับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นไป)
                                   (95) ฝ่ายเทคนิคและวิจัย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 41) ใช้บังคับวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป)
                                   (96) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แม็คโคร ฟู้ด เทค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 42) ใช้บังคับวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (97) ฝ่ายวิจัยและเสริมสร้างนวัตกรรม บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 43) ใช้บังคับวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547เป็นต้นไป)
                                   (98) บริษัท พัฒน์กล อาร์ แอนด์ ดี จำกัด (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44) ใช้บังคับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (99) ผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44) ใช้บังคับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (100) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45) ใช้บังคับวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547เป็นต้นไป)
                                   (101) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45) ใช้บังคับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (102) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45) ใช้บังคับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (103) บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45) ใช้บังคับวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   “(104) หน่วยงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)”                                    
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 269) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป)
                                   (105) ฝ่ายธุรกิจที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 48) ใช้บังคับวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (106) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 48) ใช้บังคับวันที่ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (107) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 48) ใช้บังคับวันที่ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (108) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูนิซีดส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 49) ใช้บังคับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (109) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เมดดิคัลซอฟท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 49) ใช้บังคับวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (110) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 50) ใช้บังคับวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (111) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด                                    
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 51) ใช้บังคับวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (112) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 51) ใช้บังคับวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (113) แผนกงานวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีเอชวัฒนายนต์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 52) ใช้บังคับวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (114) มูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 53) ใช้บังคับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (115) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เซอร์วิสเอ็นจิเนียริ่ง (1987)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 54) ใช้บังคับวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (116) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 55) ใช้บังคับวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (117) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 56) ใช้บังคับวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (118) บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 57) ใช้บังคับวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (119) ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 58) ใช้บังคับวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (120) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 59) ใช้บังคับวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (121) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอฟูเอ็ล จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 60) ใช้บังคับวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (122) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เเนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 61) ใช้บังคับวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (123) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62) ใช้บังคับวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (124) บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทิเกรเทด จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 64) ใช้บังคับวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (125) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอซีอี เทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 65) ใช้บังคับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (126) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 66) ใช้บังคับวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (127) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท บาลานซ์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 67) ใช้บังคับวันที่ 10 มกราคม 2549 เป็นต้นไป)
                                   (128) บริษัท อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 68) ใช้บังคับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป)
                                   (129) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อูเบะไนล่อน (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 69) ใช้บังคับวันที่ 20 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป)
                                   (130) บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 70) ใช้บังคับวันที่ 2 มิถุนายน 2549 เป็นต้นไป)
                                   (131) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 71) ใช้บังคับวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
                                   (132) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 71) ใช้บังคับวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป )
                                   (133) บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 73) ใช้บังคับวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป)
                                   (134) บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 74) ใช้บังคับวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )
                                   (135) คณะบุคคลโอเอ็นเอฟ เทคโนโลยี
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 75) ใช้บังคับวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )
                                   (136) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 385) ใชบังคับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (137) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยยูนิเวอร์แซลออฟฟิสโปรดักส์จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 77) ใช้บังคับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )
                                   (138) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 78) ใช้บังคับวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )
                                   (139) ฝ่ายเทคนิค บริษัท นาม สุขภัณฑ์ จำกัด สาขาที่ 3
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 79) ใช้บังคับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )
                                   (140) สถาบันไทย-เยอรมัน
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 80) ใช้บังคับวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )
                                   (141) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอแลป จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 81) ใช้บังคับวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )
                                   (142) บริษัท โมบิแครท จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 82) ใช้บังคับวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )
                                   (143) แผนกวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 83) ใช้บังคับวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )
                                   (144) บริษัท สมาร์ท เอ็มเบ็ดเด็ด เน็ตเวิร์ค ซีสเต็ม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 84) ใช้บังคับวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป)
                                   (145) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 85) ใช้บังคับวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป)
                                   (146) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 86) ใช้บังคับวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )
                                   (147) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 87) ใช้บังคับวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )
                                   (148) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 88) ใช้บังคับวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )
                                   (149) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แมชีนเนอร์รี่เอ็มโปเรียม (1995) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 89) ใช้บังคับวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )
                                   (150) บริษัท เซริบรัม ดีไซน์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) ใช้บังคับวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (151) บริษัท ไลฟ์ ซายน์ คอสเมติก รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91) ใช้บังคับวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )
                                   (152) บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 92) ใช้บังคับวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (153) นายพีรเดช พูลสุข
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 93) ใช้บังคับวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป )
                                   (154) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 94) ใช้บังคับวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (155) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามซีแพคบล็อค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 95) ใช้บังคับวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (156) สำนักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 96) ใช้บังคับวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (157) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สระบุรีรัชต์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 97) ใช้บังคับวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (158) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 98) ใช้บังคับวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (159) ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 99) ใช้บังคับวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (160) บริษัท เพาเวอร์ ซีล จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 100) ใช้บังคับวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (161) แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 101) ใช้บังคับวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (162) บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 102) ใช้บังคับวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (163) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 103) ใช้บังคับวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (164) ศูนย์วิจัย-พัฒนาและโรงงานวัคซีนต้นแบบ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 104) ใช้บังคับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (165) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ดี เอ็ม ซี คอร์ป (154) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 105) ใช้บังคับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (166) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 106) ใช้บังคับวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (167) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 107) ใช้บังคับวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (168) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อุตสาหกรรมคอนกรีตซีแพค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 108) ใช้บังคับวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (169) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แอจจิลซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 109) ใช้บังคับวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   ( 170 ) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 168) ใช้บังคับวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป )
                                   (171) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 363) ใช้บังคับวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป )
                                   (172) ส่วนผลิต บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 112) ใช้บังคับวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (173) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 113) ใช้บังคับวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (174) บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 114) ใช้บังคับวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (175) บริษัท ศูนย์อัลแทร์เพื่อการฝึกอบรม วิจัยและพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 115) ใช้บังคับวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (176) บริษัท เกรซเทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 116) ใช้บังคับวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (177) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 229) ใช้บังคับวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป)
                                   (178) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 118) ใช้บังคับวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (179) ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 119) ใช้บังคับวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (180) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ลัดดา จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 120) ใช้บังคับวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (181) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 121) ใช้บังคับวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (182) ฝ่ายศูนย์เทคนิคลูกค้า บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 122) ใช้บังคับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (183) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 123) ใช้บังคับวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (184) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Strategy Product Development Division) บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 125) ใช้บังคับวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (185) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด อินดรัสทรีส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 126) ใช้บังคับวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (186) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 127) ใช้บังคับวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป )
                                   (187) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท น้ำตาลครบุรีจำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 128) ใช้บังคับวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (188) ฝ่ายวิศวกรรมมิเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 129) ใช้บังคับวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (189) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 130) ใช้บังคับวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (190) บริษัท วิจัยนวัตกรรมสิ่งทอ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 131) ใช้บังคับวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (191) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133) ใช้บังคับวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (192) สำนักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 134) ใช้บังคับวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (193) แผนกวิศวกรรม บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 135) ใช้บังคับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (194) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) ใช้บังคับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป )
                                   (195) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สาขาที่ 19
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 137) ใช้บังคับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (196) สำนักงานพลังงานทดแทน บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 139) ใช้บังคับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (197) บริษัท แอโรแคร์ จำกัด แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 140) ใช้บังคับวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (198) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 141) ใช้บังคับวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (199) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 142) ใช้บังคับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป )
                                   (200) ฝ่ายเทคนิคและวิจัย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 143) ใช้บังคับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป )
                                   (201) บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 144) ใช้บังคับวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป )
                                   (202) บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 145) ใช้บังคับวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (203) แผนกวิจัย บริษัท สิทธินันท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 146) ใช้บังคับวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป )
                                   (204) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 147) ใช้บังคับวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป )
                                   (205) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 148) ใช้บังคับวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป)
                                   (206) ฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 149) ใช้บังคับวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
                                   (207) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 150) ใช้บังคับวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
                                   (208) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 151) ใช้บังคับวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป)
                                   (209) หน่วยงาน Information Technology Office - Domestic Market บริษัท เอสซีจีซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 359) ใช้บังคับวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
                                   (210) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โทกามิ กรีน โปรดักส์ จำกัด สาขาที่ 1
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 153) ใช้บังคับวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   (211) ศูนย์วิจัยและพัฒนาไทยน๊อคซ์ บริษัทไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 154) ใช้บังคับวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   (212) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 155) ใช้บังคับวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   (213) หน่วยงานพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 216) ใช้บังคับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   (214) บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 157) ใช้บังคับวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   (215) ส่วนบริหารระบบงาน บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 158) ใช้บังคับวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   (216) ส่วนผลิตกล้าไม้และเทคนิค บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 160) ใช้บังคับวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   (217) ส่วนวิศวกรรม บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) ใช้บังคับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   (218) บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเชี่ยน จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 162) ใช้บังคับวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   (219) หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 163) ใช้บังคับวันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   (220) ส่วนผลิต โรงเยื่อบ้านโป่ง บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 164) ใช้บังคับวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   (221) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165) ใช้บังคับวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   (222) แผนกสนับสนุนการผลิต บริษัท กระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 166) ใช้บังคับวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   “(223) สำนักงานพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 217) ใช้บังคับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(224) ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 193) ใช้บังคับวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   “(225) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 170) ใช้บังคับวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   “(226) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171) ใช้บังคับวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   “(227) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) ใช้บังคับวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   “(228) ส่วนผลิต บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 173) ใช้บังคับวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   “(229) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 174) ใช้บังคับวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   “(230) แผนกประกันคุณภาพเยื่อ และแผนกประกันคุณภาพกระดาษ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 175) ใช้บังคับวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   “(231) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 176) ใช้บังคับวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   “(232) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 177) ใช้บังคับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(233) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพีแรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 316) ใช้บังคับวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป
                                   “(234) แผนกส่งเสริมการผลิต บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 179) ใช้บังคับวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   “(235) ฝ่ายผลิต บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 180) ใช้บังคับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(236) สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป (วิศวกรรม) บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 181) ใช้บังคับวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(237) ส่วนผลิต โรงงานกาญจนบุรี บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 182) ใช้บังคับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(238) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 183) ใช้บังคับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   “(239) ส่วนผลิตและงานประกันคุณภาพ สังกัดสำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 184) ใช้บังคับวันที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(240) หน่วยงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ หน่วยงานผลิต บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 185) ใช้บังคับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(241) ฝ่ายผลิตและแผนกประกันคุณภาพ บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 186) ใช้บังคับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(242) ฝ่ายผลิต บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 187) ใช้บังคับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                    “(243) ส่วนออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายการตลาด บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 188) ใช้บังคับวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                    “(244) ส่วนผลิต บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 189) ใช้บังคับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                    “(245 ) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 190) ใช้บังคับวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                    “(246) สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ ขอนแก่น จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 191) ใช้บังคับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                    “(247) แผนกประกันคุณภาพ บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 192) ใช้บังคับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                    “(248) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์ทดสอบกลางแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                    “(249) แผนกพิมพ์และสำเร็จรูป 2 บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 195) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                    “(250) แผนกวิจัยของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 196) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                    “(251) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เมดิทอป จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 197) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                    “(252) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 198) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(253) ส่วนผลิต บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 199) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(254) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 200) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(255) ส่วนงานวิจัยและปรับปรุง บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 201) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                    “(256) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาลาดกระบัง”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 319) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป
                                    “(257) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอ-อินโนวาและซินครอน จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 203) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(258) นายพิพัฒน์ วีระถาวร”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 204) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(259) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 205) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(260) บริษัท สปินคอนโทรล เอเชีย จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 206) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(261) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 207) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(262) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 208) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(263) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 209) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(264) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 358) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
                                   “(265) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โมลีคิว (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 211) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(266) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 212) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(267) บริษัท เคพีอี รีเซิร์ช จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(268) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 214) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(269) บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 215) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(270) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 218) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                   “(271) ส่วนวิศวกรรมการผลิต บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 219) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                   “(272) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 220) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                   “(273) บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 221) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                   “(274) บริษัท อี เอส วิจัยและพัฒนา จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 222) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                   “(275) ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 223) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                   “(276) มหาวิทยาลัยบูรพา”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 224) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                   “(277) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอส.ที. ไรซิ่ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 225) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(278) สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 226) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(279) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 227) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(280) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 228) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(281) บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 231) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(282) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดิจิตอล อีโคโนมิค จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 232) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(283) New Technology Department บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 233) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(284) แผนกผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท บางกอก คอมเทค จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 234) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(285) บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด (วิจัยและพัฒนา)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 235) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                   “(286) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 236) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(287) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอสทีเท็กซ์ไทล์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 237) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                   “(288) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 238) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                   “(289) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยู-แคตตาล็อก จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 239) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                   “(290) ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 240) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                   “(291) บริษัท มิกซ์แมทพาวเวอร์ จำกัด “ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 241) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
                                   “(292) นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 242) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                   “(293) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นฮั่วหลีการทอ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 243) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                   “(294) แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 244) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                   “(295) ศูนย์อินโนเวทีฟเทคโนโลยี บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 245) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(296) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สาขาที่ 20)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 246) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                   “(297) นายธนาธิป สะและหน่าย”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 247) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                   “(298) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 248) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                    “(299) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท บี. ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 249) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
                                    “(300) แผนก Service Delivery บริษัท ไอทีวัน จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 250) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
                                    “(301) นายไพศาล การถาง”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 251) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                    “(302) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทคูณ รีเสิร์ช แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 252) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                    “(303) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 253) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                    “(304) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เมก้า ฟอร์ซ อินเตอร์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 254) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
                                    “(305) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 255) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                    “(306) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฟอสเฟตดีวิชั่น)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 256) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                    “(307) ส่วนวิศวกรรมและโครงการ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด สาขาที่ 1”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 257) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
                                    “(308) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนกลางบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 258) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                   “(309) จี เอ็ม วิจัย”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 259) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(310) ฝ่ายเทคนิค บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 260) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                    “(311) บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด แผนกวิจัยและพัฒนา”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 261) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป)
                                   “(312) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 262) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                    “(313) นายสุรัตน์ วรรณศรี”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 263) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                    “(314) บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ ทีม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 301) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                    “(315) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 265) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                    “(316) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โมลด์ เมท จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                    “(317) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 267) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                   “(318) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 268) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                   “(319) สำนักวิจัยและพัฒนาบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 270) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                    “(320) บริษัท เฮลตี้ บี จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 271) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                    “(321) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูเฟ็คเจอริ่ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 272) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                    “(322) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 273) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                    “(323) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 274) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                    “(324) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 275) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                    “(325) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 276) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                    “(326) สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 277) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                    “(327) ส่วนวิศวกรรม บริษัท มงคลสมัย จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 278) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                    “(328) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 279) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                    “(329) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท ประมวลผล จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 280) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                    “(330) บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 281) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                    “(331) บริษัท กิสโค จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 282) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                    “(332) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยกลาง บริษัท แสงโสม จำกัด สาขาที่ 3”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 283) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                    “(333) บริษัท ศูนย์วิจัยสัตว์กรุงเทพ จำกัด (สาขาที่ 1)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 284) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(334) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 285) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(335) คณะทำงานวิจัยและพัฒนา บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 286) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(336) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 287) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                   “(337) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท ประมวลผล จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 288) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(338) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท ธนภักดี จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 289) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(339) อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย - จีน จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 290) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                    “(340) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท นทีชัย จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 291) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                    “(341) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 292) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                    “(342) สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 293) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(343) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 294) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(344) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 295) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(345) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 296) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(345) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 296) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(346) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไร้ซ์แลนด์ กรุ๊ป จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 297) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(347) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 298) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(348) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 299) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(349) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เฮมพกรีน อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 300) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(350) งานบริการค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตร บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 302) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(351) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 303) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(352) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เกรทเทค ไซเบอร์เนติกส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 304) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(353) ส่วนวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเทคนิค บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 305) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(354) สำนักงานวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศ บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 306) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(355) สำนักงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 307) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(356) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 308) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป)
                                   “(357) ศูนย์เทคโนโลยี บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด สาขาที่ 2”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 309) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(358) ศูนย์วิจัยฮักเคิลเบอร์รี่ บริษัท อินโนฟิน จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 310) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(359) บริษัท ซันโกลด์ โฮลดิ้ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 311) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(360) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 312) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(361) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 313) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(362) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 314) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(363) ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(364) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 317) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(365) หน่วยงานวิศวกรรม บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 318) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                   “(366) หน่วยงานบริการเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Technical Services & Development) บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 320) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(367) หน่วยงานวิศวกรรม บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 321) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(368) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 322) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(369) บริษัท สถาบันวิจัยเอ็นวี จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 323) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(370) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วินเซนส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 324) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(371) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 325) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป)
                                   “(372) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไดโน่ อีเล็คทริค จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 326) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(373) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท คอร์เนล โพลิเมอร์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 327) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(374) คณะทำงานและวิจัยและพัฒนา บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด (สาขา 1)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 328) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(375) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 329) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(376) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 330) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “( 377) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามฟายน์เฆมี จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(378) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 332) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป)
                                   “(379) หน่วยงานทรัพยากรธรณีและเหมือง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 333) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป)
                                   “(380) ส่วนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 334) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(381) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 335) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(382) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 336) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                   “(383) ฝ่ายเทคนิค บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 337) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                   “(384) แผนกสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 338) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(385) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 339) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป)
                                   “(386) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 340) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(387) สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 341) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(388) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 342) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป)
                                   “(389) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 343) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(390) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 344) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(391) แผนก GIS (Geographic Information System) บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 345) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(392) ส่วนโปรเจค แมเนจเม้นท์ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 346) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(393) นายชาตรี เลิศสิมา ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 347) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(394) ศูนย์ Process Technology บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 348) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(395) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 349) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(396) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 350) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(397) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท อธิมาตร จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 351) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(398) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 352) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(399) นายอรรถกร เก่งพล ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 353) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(400) ส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และพัฒนาตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 354) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(401) Process and Materials Development บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 355) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(402) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 356) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป)
                                   “(403) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดัชมิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 357) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(404) นางสาวนรารักษ์ บุตรชา ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 360) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)
                                   “(405) สำนักงานเทคนิคและประกันคุณภาพ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 361) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                   “(406) หน่วยงานผลิตและบำรุงรักษา บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 362) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป)
                                   “(407) หน่วยวิจัยและพัฒนาบริษัท มิลตั้น ไบโอเทค จำกัด ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 364) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
                                   “(408) มหาวิทยาลัยนเรศวร”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 365) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
                                   “(409) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด สาขา 01 ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 366) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป)
                                   “(410) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท โพลีเมอร์ ฟอร์ม จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 367) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป)
                                   “(411) หน่วยงานบริการเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Technical Services & Development) บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 368) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(412) แผนกวิจัย และพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 370) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป)
                                   “(413) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 371) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
                                   “(414) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 372) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
                                   “(415) หน่วยงาน Information Technology Office - Structural Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 373) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(416) บริษัท วีฟอร์อาร์แอนด์ดี จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 374) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
                                   “(417) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก้ว บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 375) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
                                   “(418) ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 376) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป)
                                   “(419) บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 377) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป)
                                   “(420) หน่วยงาน Cement Application Technology บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 378) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
                                   “(421) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 379) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
                                   “(422) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 380) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป)
                                   “(423) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 381) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
                                   “(424) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 382) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
                                   “(425) ฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรม และฝ่ายประกันคุณภาพ - บริษัท คอนวูด จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 383) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
                                   “(426) หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 384) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
                                   “(427) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 386) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
                                   “(428) ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า สถาบันวิทยสิริเมธี”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 387) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
                                   “(429) แผนกวิจัย บริษัท เค - แลบ จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 388) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป)
                                   “(430) กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 389) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป)
                                   “(431) หน่วยงาน Technology Office บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 390) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป)

                          ข้อ 2 กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของ รายจ่ายที่ต้องจ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ให้แก่เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามข้อ 1 ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป

                                ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539

จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


                          (ร.จ.ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 114 ตอนที่ 6 ง วันที่ 21 มกราคม 2540)

ปรับปรุงล่าสุด: 06-07-2016