เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป. 105/2545

เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้สถานที่ต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากที่ว่าการอำเภอ สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด

                        (1) หน่วยบริการรับชำระภาษีของสำนักงานสรรพากรเขตพระนคร ที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพ มหานคร

                        (2) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรเขตปทุมวัน ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารบริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารศูนย์การค้ามาบุญครอง ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

                ข้อ 2  ให้สรรพากรพื้นที่ดังต่อไปนี้ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ในจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณงานเป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                        (1) สรรพากรพื้นที่ 1 สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 1(1)

                        (2) สรรพากรพื้นที่ 2 สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากร ตามข้อ 1(2)

 

                ข้อ 3  การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จ รับเงินซึ่ง “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ 2 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

                ข้อ 4  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร ตามข้อ 1(1) ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2545 และตามข้อ 1(2) ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545

 

สั่ง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022