เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป. 103/2544

เรื่อง  กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงิน ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดี กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรเขตจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากที่ว่าการอำเภอ สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด

 

                ข้อ 2  ให้สรรพากรพื้นที่ 5 ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ในจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณงานเป็น “ เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร ” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 

                ข้อ 3  การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง “ เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร ” ตามข้อ 2 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

                ข้อ 4  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร เฉพาะวันเสาร์ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2544 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2544

 

สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2544

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022