เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป. 102/2544

เรื่อง      มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร

 

---------------------------------------------

 

                เพื่อให้การดำเนินการออกหนังสือรับรองการเสียภาษี และการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38(7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.100/2544 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2544

 

                ข้อ 2  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในคำสั่งนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2544

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 18-08-2014