เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 324)
พ.ศ. 2541
-----------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2541
เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจุบัน

                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                    โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช กฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                    มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 324) พ.ศ. 2541

                    มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป

                    มาตรา 3  ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันหรือสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

                    มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทย ได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวจำเป็นต้องนำสินค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันเข้ามาจากต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้ การจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ประสบผลสำเร็จอันจะเป็น ประโยชน์แก่ประเทศไทยโดยส่วนรวม สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ การนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันหรือสนับสนุนการจัดการแข่งขัน กีฬาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

(ร.จ.ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 58 ก วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2541)

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022