เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 339)
พ.ศ. 2541
--------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจุบัน

                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                      โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                      มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 339) พ.ศ. 2541

                      มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                      มาตรา 3  ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 2 หมวด 3 และภาษีมูลค่าเพิ่มตาม หมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ครั้งที่ 7 สำหรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคหรือที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือการ ให้บริการในการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการภาคพื้นตะวันออกไกลและแฟซิฟิกตอนใต้ (เฟสปิก เกมส์) ครั้งที่ 7 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับหรือจะได้กระทำก่อนหรือตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับ

                      มาตรา 4  ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด 4 ในลักษณะ 2 แห่งประมวล รัษฎากร แก่ผู้ประกอบการ เฉพาะการบริจาคสินค้าหรือการให้บริการแก่คณะกรรมการจัด การแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7 โดยไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ ได้กระทำก่อนหรือตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

                      มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7 สำหรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคหรือที่ได้รับจากการจัดการแข่งขันกีฬา คนพิการภาคพื้นตะวันออกไกลและแปซิฟิกตอนใต้ (เฟสปิกเกมส์) ครั้งที่ 7 และยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ เฉพาะการบริจาคสินค้าหรือการให้บริการแก่คณะกรรมการ จัดการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7 โดยไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อ สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ใน พ.ศ. 2542 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 87 ก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2541)

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022