เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง      หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

---------------------------------------

                                  ตามที่ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2547 กำหนดให้ผู้มีเงินได้ต้องมีหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว กรมสรรพากรจึงกำหนดหนังสือรับรองที่จะใช้ในการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวดังต่อไปนี้

 

                                   ข้อ 1 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ต้องมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

                                   ในกรณีผู้มีเงินได้ได้โอนการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ่ง ต้องจัดทำเอกสารหลักฐานแสดงการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ ซึ่งต้องมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

                                    การลงลายมือชื่อของผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะใช้วิธีประทับลายมือชื่อผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าวด้วยตรายางหรือจะพิมพ์ลายมือชื่อผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าวโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการเก็บลายมือชื่อไว้ (SCAN) ก็ได้

 

                                 ข้อ 2 หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามข้อ 1 ต้องจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศอื่นต้องมีคำแปลภาษาไทยกำกับด้วย ส่วนตัวเลขให้ใช้เลขไทยหรืออารบิค

 

                                 ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี  พ.ศ. 2547 ที่ต้องยื่นรายการในปี    พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2548

 

ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

(นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์)

   อธิบดีกรมสรรพากร

 

 

หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว >>

หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(แนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว) >>

ปรับปรุงล่าสุด: 20-08-2014