เมนูปิด

กฎกระทรวง

ฉบับที่  256  (พ.ศ. 2548)

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 

---------------------

  

                              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

                             ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (71) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

 

                             “(71) เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่สภากาชาดไทย”

 

  ให้ไว้ ณ วันที่ 22 สิงหาคม  พ.ศ. 2548 

 

                     ไชยยศ  สะสมทรัพย์

                     (นายไชยยศ  สะสมทรัพย์)

                               รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน        

                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หมายเหตุ :  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ตามที่ได้มีประชาชนบริจาคที่ดินให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อให้นำรายได้จากการทำประโยชน์ในที่ดินมาใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย แต่โดยที่การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่สภากาชาดไทยถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถือว่าผู้โอนเป็นผู้มีเงินได้และต้องเสียภาษี ซึ่งสภากาชาดไทยได้รับภาระเกี่ยวกับภาษีอากรแทนผู้โอนมาโดยตลอด ดังนั้น สมควรกำหนดให้เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่สภากาชาดไทยเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สภากาชาดไทย อันเป็นการสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 122 ตอนที่ 77 ก วันที่ 4 กันยายน 2548)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022