เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7192/2547 
กรมสรรพากร โจทก์

นายตระกูล อังสนันรัตนา

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 12 และมาตรา 30

การแจ้งการประเมินภาษีให้ทราบ เท่ากับเป็นการสั่งให้ชำระค่าภาษีอากรประเมินตามที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติให้อำนาจไว้ มิฉะนั้นอาจถูกยึดทรัพย์สินนำมาขายทอดตลาดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 และมาตรา 30 ในการบังคับชำระหนี้ต้องดำเนินการภายใน 10 ปี นับแต่วันที่เกิดสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว โจทก์แจ้งการประเมินภาษีให้จำเลยทราบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2530 จำเลยมิได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมิน โจทก์สามารถดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลยเพื่อชำระหนี้ภาษีอากรค้างเมื่อล่วงเลยระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันดังกล่าว การที่โจทก์นำหนี้ภาษีอากรมาฟ้องเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541 จึงเป็นการล่วงเลยระยะเวลาที่โจทก์มีสิทธิบังคับชำระหนี้แล้ว ส่วนการที่จำเลยได้ขอผ่อนชำระหนี้และชำระหนี้ให้โจทก์บางส่วนภายในกำหนดเวลาที่โจทก์ยังมีสิทธิบังคับชำระหนี้จึงเป็นเพียง ขั้นตอนในการบังคับชำระหนี้และวิธีการในการชำระหนี้เท่านั้น มิได้มีผลให้ระยะเวลาในการบังคับชำระหนี้ของโจทก์ขยายออกไปแต่อย่างใด

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021