เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่  434)

พ.ศ. 2548

   ------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2548

เป็นปีที่ 60  ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

                    โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ทำสุรากลั่นชุมชนบางกรณี

 

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                  มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 434) พ.ศ.  2548”

 

                 มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

                 มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 2 และส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ทำสุรากลั่นชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสุราสำหรับเงินได้จากการขายสุรากลั่นชุมชนจำนวนไม่เกินสองล้านบาทต่อปี เป็นเวลาสามปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำสุรากลั่นชุมชน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำสุรากลั่นชุมชนภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

 

                มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

        นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาผลิตผลจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากหญ้าและการคลังเพื่อสังคม สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ทำสุรากลั่นชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสุราเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตผลทางการเกษตรของประชาชนในท้องถิ่นทำสุรากลั่นชุมชน อันเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของชุมชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 122 ตอนที่ 54 ก  วันที่ 8 กรกฎาคม 2548)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022