เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่8506/2547 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพ็ญเทรด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 89 และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.81/2542

การงดหรือลดเบี้ยปรับตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.81/2542 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 89 วรรคท้าย แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเพียงระเบียบที่กำหนดให้เจ้าพนักงานประเมินถือปฏิบัติ ไม่มีผลผูกพันศาลให้ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ศาลมีอำนาจพิจารณาว่าการที่เจ้าพนักงานงดหรือลดเบี้ยปรับมานั้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ และมีอำนาจที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับได้เองในกรณีที่มีเหตุอันควรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

โจทก์เพิ่งประกอบกิจการค้าน้ำมันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ประเภทกิจการดังกล่าวสำหรับเดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2544 เป็นการยื่นครั้งแรกย่อมมีความผิดพลาดได้ การที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเติมเกินกำหนดเวลาตามกฎหมายไปเพียง 2 วัน ด้วยตนเองโดยไม่ได้มีการแจ้งเตือนจาก เจ้าพนักงานประเมิน แสดงว่าโจทก์ติดตามการเสียภาษีของโจทก์ให้เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ที่ศาลภาษีอากรกลางให้เรียกเก็บเบี้ยปรับแก่โจทก์ร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับที่ต้องชำระตามกฎหมายจึงเหมาะสมแล้ว

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021