เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1690/2548 
นางกาญจนา พินธุโสภณ หรือ สุพรรณนานุโยคโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 39

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรนั้น ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น จะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับมาแล้ว ไม่ใช่เป็นแต่เพียงสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับมาในภายหน้า โจกท์ขายที่ดินพร้อมตึกแถวเมื่อ ปี 2534 ในราคา 10,375,400 บาท ในส่วนราคาที่ดิน 6,300,000 บาท ผู้ซื้อออกเช็คธนาคารจำนวน 23 ฉบับ ชำระราคาที่ดินแทนเงินสด โจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็ค 7 ฉบับ รวม 4,046,000 บาท ได้แล้ว ส่วนอีก 16 ฉบับ เป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าสั่งจ่ายเงินในปี 2535 และ 2536 รวม 2,254,000 บาท โจกท์จึงยังไม่มีสิทธินำเช็คดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารในปีภาษี 2534 ซึ่งโจทก์เรียกเก็บจากธนาคารตามกำหนดสั่งจ่ายในปี 2535 และ 2536 ดังนั้น เช็คจำนวน 16 ฉบับ ที่โจทก์ได้รับมาในปีภาษี 2534 ดังกล่าว จึงเป็นเพียง สิทธิเรียกร้องที่จะได้รับมาในอนาคต ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ ได้รับเงินได้พึงประเมินเป็นเงิน 2,254,000 บาท ตามเช็คที่สั่งจ่ายล่วงหน้าจำนวน 16 ฉบับนั้นในปีภาษี 2534 ซึ่งจะต้องนำมารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2534 ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้แก้ไขการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนนี้จึงชอบแล้ว พิพากษายืน

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021