เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7682/2547 
บริษัท เลนโซ่เอเชีย จำกัด (มหาชน) โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ภาษีอากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 30(2) 88/6

การที่โจทก์อุทธรณ์คัดค้านแจ้งการประเมินภาษีของจำเลยต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากรเพียงว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินไม่ชอบ โดยไม่ได้หยิบยกเรื่องขาดอายุความตามมาตรา 88/6 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ยกขึ้นอ้างในการฟ้องคดี ถือว่าเป็นการกล่าวอ้างเรื่องเดียวกับที่โจทก์อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพียงแต่อาศัยเหตุแตกต่างกันไปเท่านั้น ทั้งประมวลรัษฎากรมาตรา 30(2) ก็บัญญัติเพียงว่าให้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ มิได้บัญญัติไว้เลยว่าการอุทธรณ์ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลจะต้องอ้างเหตุผลเช่นเดียวกับที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดังกล่าว โจทก์จึงอ้างเหตุอื่นนอกเหนือจากที่เคยอุทธรณ์ไว้ต่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ ที่จำเลยอ้างว่า เจ้าพนักงานฯ ประเมินโดยได้รับอนุมัติจากอธิบดี จึงชอบด้วยมาตรา 88/6 แห่งประมวลรัษฎากร จำเลยจึงมีหน้าที่นำสืบ เมื่อจำเลยไม่มีเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า อธิบดีกรมสรรพากรมอบอำนาจให้ จ. มีอำนาจอนุมัติตามมาตรา 88/6 แห่งประมวลรัษฎากรแทนอธิบดีแล้ว จึงฟังไม่ได้ว่าเจ้าพนักงานมีอำนาจประเมินเกิน 2 ปี เพราะได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้ว เจ้าพนักงานประเมินจึงไม่มีอำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม โจทก์ขายสารเคมีไปในราคาตลาด ซึ่งต่ำกว่าราคาทุน โดยโจทก์นำสืบแสดงให้เห็นว่าราคาตลาดของสารเคมีไม่อาจกำหนดให้แน่นอนตายตัวได้ อีกทั้งโจทก์นำผู้ซื้อสินค้าจากโจทก์และซื้อจากผู้อื่นมาสืบแสดงถึงราคาที่ได้ซื้อไปจากบริษัทอื่นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาตลาดแล้ว ส่วนจำเลยไม่มีพยานหลักฐานมานำสืบหักล้างว่าราคาดังกล่าวไม่ใช่ราคาตลาด เพราะมีบริษัทอื่นขายไปในราคาสูงกว่าที่โจทก์ขาย ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าโจทก์มีเจตนาแจ้งราคาตลาดไม่ตรงกับความจริง จึงฟังได้ว่าโจทก์ได้ขายตามราคาตลาด จำเลยไม่มีสิทธิกำหนดให้เอาราคาทุนมาเป็นราคาตลาด โจทก์ขายรถพิพาทยี่ห้อเบนซ์ 300 SEL ในสภาพซากรถ โดยโจทก์อ้างว่าเกิดอุบัติเหตุรถพังทั้งคัน รถดังกล่าวไม่ได้ทำประกันภัยไว้ ทั้งที่โจทก์ทำประกันภัยรถคันอื่นของโจทก์ทุกคัน เมื่อตรวจดูบันทึกแจ้งความเอกสารแล้วก็ไม่ได้ระบุว่า เกิดอุบัติเหตุตามที่แจ้งความ รถอยู่ในสภาพเสียหายใช้การไม่ได้อย่างไรบ้าง โจทก์ได้ดำเนินการอย่างไรในการที่จะได้รับการชดใช้มูลค่าของรถที่โจทก์จะต้องสูญเสียตามมูลค่าราคารถหากยังอยู่ในสภาพใช้การได้ พยานโจทก์จึงขาดเหตุผลสนับสนุนให้เชื่อได้ว่าขณะโจทก์ขายรถดังกล่าวไป รถอยู่ในสภาพซากรถที่มีราคาตลาดตามที่โจทก์ขายไป การที่จำเลยคิดคำนวณราคาตลาดให้ใหม่โดยเทียบราคาตลาดซึ่งมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน จึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021