เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่11979/2547 
กรมสรรพากร โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธิตเซาท์เทิร์นวู้ด ที่ 1

จำเลย

นายสาธิต จินตภากร ที่ 2

 

จำเลยที่ 1 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มแสดงภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายและขอรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ชำระเกินเป็นเงินสด โจทก์ได้คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละเดือนภาษีตามที่ขอคืน ต่อมาโจทก์ได้ออกหมายเรียกเพื่อตรวจสอบภาษีอากรพบว่า บางเดือนจำเลยที่ 1 มีสิทธิได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มบางส่วน บางเดือน ไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม คำนวณแล้วจำเลยที่ 1 ได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่มีสิทธิจำนวน 1,580,197.92 บาท โจทก์ได้แจ้งการประเมินให้จำเลยที่ 1 ชำระภาษีตามการประเมินพร้อม เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กับมีหนังสือทวงถามให้ จำเลยที่ 1 ส่งคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่รับคืนไป จำเลยที่ 1 อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และไม่คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้โจทก์ ต่อมาโจทก์ฟ้องให้จำเลยคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่รับคืนไปจากโจทก์โดยไม่มีสิทธิ แม้หนังสือ ทวงถามของโจทก์ดังกล่าวจะมิใช่หนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ข้ออ้างสิทธิของโจทก์และจำนวนเงินที่โจทก์ทวงถามตามหนังสือดังกล่าวก็เป็นมูลเดียวกับที่เจ้าพนักงานประมินออกหนังสือแจ้งการประเมินแก่จำเลยที่ 1 ข้อพิพาทในด้านที่ว่า จำเลยที่ 1 ต้องคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนไปให้แก่โจทก์หรือไม่จึงเป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์โจทก์จึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องและไม่มีอำนาจฟ้อง

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021