เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 363)
พ.ศ. 2542
--------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542
เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน

                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                      โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกรณีที่มีการบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการโพธิ์ทองของชาวไทย และยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการ โพธิ์ทองของชาวไทย

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                      มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 363) พ.ศ. 2542”

                      มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                      มาตรา 3  ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 2 และส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการโพธิ์ทองของชาวไทย ดังนี้

                      (1) สำหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร เท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตาม มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนดังกล่าวนั้น

                      (2) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เป็นจำนวนเงินเท่าที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายการกุศลสาธารณะตาม มาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากรแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิก่อนหัก รายจ่ายการกุศลสาธารณะ

                      มาตรา 4  ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 2 หมวด 3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม หมวด 4 ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 และอากรแสตมป์ตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่ง ประมวลรัษฎากร แก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการโพธิ์ทองของชาวไทย สำหรับเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคหรือที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ หรือที่ได้รับจาก การขายทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค และการกระทำตราสารในกิจการตามโครงการโพธิ์ทอง ของชาวไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับหรือจะได้กระทำก่อนหรือตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับ

                      มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :- โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันจัดทำ โครงการโพธิ์ทองของชาวไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยทำการ ปลูกต้นโพธิ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติ บริเวณวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 30,337 วัด ในการนี้เพื่อเป็นการจูงใจและส่งเสริมให้มีการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการโพธิ์ทอง ของชาวไทย สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินที่บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการดังกล่าว และยกเว้นภาษี เงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการโพธิ์ทองของชาวไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 132 ก วันที่ 21 ธันวาคม 2542)

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022