เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3906/2548 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบุรีสถาปัตย์โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การส่งหนังสือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฏากร มาตรา 8

ประมวลรัษฏากร มาตรา 8 บัญญัติให้ส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานของบุคคลนั้น การที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์นำหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรไปส่งโดยไม่ตรงกับที่จำเลยจ่าหน้าซองจดหมายไว้ ถือได้ว่าเป็นการส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรไม่ตรงกับภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานของบุคคลนั้น แต่ประมวลรัษฎากร มาตรา 8 เป็นบทบัญญัติที่มุ่งประสงค์ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบในการส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีและเพื่อให้ถึงตัวผู้รับโดยถูกต้อง เมื่อได้ความว่า หลังจากที่ เจ้าพนักงานไปรษณีย์นำหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรไปส่งให้แก่โจทก์ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพานแล้ว มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับไว้แทน และได้ฝากส่งต่อไปให้แก่นายจำรัสฯ หุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์จนมีการยื่นอุทธรณ์การประเมินภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายแล้ว แสดงว่าการส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรของจำเลยให้แก่โจทก์ โจทก์ได้รับทราบข้อความในหนังสือดังกล่าวและยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว แม้การส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีจะส่งโดยไม่ตรงกับสถานที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร ก็หาทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเพราะเหตุนี้ไม่ การส่งหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021