เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่12462/2547 
บริษัท ไทยเทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 89/1 เงินเพิ่ม มาตรา 89(7) เบี้ยปรับ

โจทก์ซื้อสินค้าจากบริษัท บ. และได้ชำระราคาแล้วตามใบกำกับภาษี 15 ฉบับ ระบุ เป็นค่าสินค้ารวมภาษี มูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 9,776,800.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงมาก โจทก์ควรชำระด้วยเช็คระบุชื่อ แต่โจทก์กลับชำระด้วยเช็คเงินสดจำนวน 3 ฉบับ เป็นการผิดปกติวิสัยของผู้ค้าขายทั่วไปสมควรระมัดระวังการจ่ายเงินด้วยเช็คอย่างยิ่ง อีกทั้งเมื่อรวมจำนวนเงินตามเช็คจำนวน 3 ฉบับ คิดเป็นจำนวน 9,767,900.- บาท ไม่ตรงกับจำนวนค่าสินค้าตามใบกำกับภาษีทั้ง 15 ฉบับ จึงเป็นพิรุธ ทั้งผู้ลงลายมือชื่อรับเงินตามเช็คไปคือผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คคนหนึ่งของโจทก์ พฤติการณ์ดังกล่าว เชื่อว่าไม่ได้ซื้อสินค้าจากบริษัท บ. จริง ใบกำกับภาษีทั้ง 15 ฉบับจึงเป็นใบกำกับภาษีปลอม ไม่สมควรงดหรือลดเบี้ยปรับ

ส่วนเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร จะลดได้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่อาจงดหรือ ลดเงินเพิ่มให้แก่โจทก์ได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021