เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2694/2548 
บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การส่งมอบที่ดิน อาคาร โดยที่ยังไม่มีการจดทะเบียน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากรมาตรา 91/1 (4) ,91/2 (6)

โจทก์ส่งมอบที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดยที่ยังไม่มีการ จดทะเบียนการโอนต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามสัญญา จึงทำให้ทั้งโจทก์และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนร่วมกัน แสดงว่าโจทก์และองค์การโทรศัพท์ต่างรับรู้รายได้ด้วยกัน เมื่อคำนิยามคำว่า ขาย ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 91/1 (4) หมายความรวมถึงสัญญาจะขายด้วย เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางการค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 ซึ่งใช้บังคับในขณะมีกรณีพิพาท บัญญัติให้การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากรเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการ แต่ไม่รวมถึงที่ดินที่ผู้นั้นใช้ในเกษตรกรรม ดังนั้น การที่โจทก์โอนการครอบครองที่ดินอาคารและส่วนปรับปรุงให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ย่อมเข้าลักษณะการขายอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ที่มีไว้ในการประกอบกิจการแล้ว จึงเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 (6) ประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021