เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 369)
พ.ศ. 2543
--------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2543
เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน

                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                      โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บางกรณี

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                      มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2543”

                      มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                      มาตรา 3  ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด 4 ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5และอากรแสตมป์ตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับการขายทรัพย์สิน รายรับ และการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการดำเนินการระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ตามแผนระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

                      มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะแปรรูปกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบางส่วนตามแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในกิจการของรัฐเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นการเพิ่มการแข่งขันในกิจการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อีกทั้งเป็นการลดภาระในการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เห็นชอบแผนระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี แต่โดยที่การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวจะต้องมีการขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ที่จะจัดตั้งขึ้น จึงทำให้เกิดภาระภาษีขึ้นแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของโครงการ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว สมควรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับการขายทรัพย์สิน รายรับที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามแผนระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 117 ตอนที่ 96 ก วันที่ 29 ตุลาคม 2543)

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022