เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3027/2547 
บริษัท อัลฟา - ลาวาล (ไทยแลนด์) จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ

โจทก์ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตอาหาร ส่วนใหญ่โจทก์จะ สั่งซื้อสินค้าจากบริษัท อ. ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัดตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท อ. ได้ตั้งโจทก์เป็น ผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย วิธีการสั่งซื้อสินค้าของโจทก์จากบริษัท อ. หากเป็นสินค้าขนาดเล็กโจทก์จะสั่งสินค้าเข้ามาแล้วส่งมอบให้ลูกค้าที่มาซื้อโดยตรง หากเป็นสินค้าขนาดใหญ่ โจทก์จะไม่สั่งสินค้าเข้ามา แต่เมื่อมีลูกค้ามาสั่งซื้อ โจทก์จะทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้า แล้วจึงสั่งสินค้าจากบริษัท อ. โดยให้บริษัทดังกล่าวส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ และให้ผู้ซื้อชำระราคาแก่บริษัท อ. ในต่างประเทศโดยตรง ในการขายโดยวิธีแรกนั้น เห็นได้ว่าโจทก์เป็นผู้ขายสินค้าโดยตรง ส่วนในวิธีที่สองแม้ว่าโจทก์เป็นผู้สั่งสินค้าให้บริษัท อ. ส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อโดยตรง และผู้ซื้อ จะชำระราคาแก่บริษัทดังกล่าวโดยตรงก็ตาม แต่ก็ได้ความว่า โจทก์มีสัญญาที่ทำกับบริษัทดังกล่าวว่าโจทก์เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า และโจทก์ต้องทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้าในประเทศไทย หลังจากนั้นโจทก์จึงทำใบสั่งสินค้าไปยังบริษัทผู้ขายโดยโจทก์เป็นผู้กำหนดราคาสินค้าเอง โจทก์มีอิสระในการขาย หากสินค้าชำรุดบกพร่องโจทก์ต้องรับผิดต่อลูกค้าผู้ซื้อในประเทศโดยตรง ผลประโยชน์ที่โจทก์ได้รับอยู่ในรูปของกำไร มิใช่ค่าบำเหน็จจากการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า โจทก์ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าด้วยต้นทุนของโจทก์เอง มิได้เป็นลูกจ้าง ผู้ทำการแทนหรือ ผู้ทำการติดต่อให้แก่บริษัทผู้ขายในต่างประเทศ โจทก์ได้กระทำไปในฐานะที่โจทก์เป็นผู้ซื้อมา-ขายไป ไม่เข้าลักษณะเป็นกิจการตัวแทนของนิติบุคคลต่างประเทศ โจทก์จึงไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแทนบริษัท อ. ซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา76 ทวิ.

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021