เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่8923/2547 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสาสุธรรมปิโตรเลี่ยมโจทก์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแห กับพวก

จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาตรา 8

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 25

การฟ้องคดีของโจทก์ขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภาษี รวม 4 ปี ตามใบแจ้งการประเมินและใบแจ้งคำชี้ขาดแต่ละปี สามารถแยกออกจากกันได้ และเป็น 4 ข้อหา ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทุนทรัพย์ตามใบแจ้งการประเมินและใบแจ้งคำชี้ขาดแต่ละปีไม่เกิน 50,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 25 อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลภาภาษีอากรกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรไม่รับวินิจฉัย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021