เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3454/2548 
นายเติมเกียรติ อังสิริกุล โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การขยายระยะเวลาฟ้องคดี และหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา 30 (2) แห่งประมวลรัษฎากร

มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ประกอบด้วย มาตรา 23 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ท.ป.81/2542

กำหนดเวลาอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลภายใน 30 วัน เป็นกำหนดเวลา ในการฟ้องคดี ถ้ามิได้ฟ้องภายในกำหนดเวลาดังกล่าวย่อมไม่มีอำนาจฟ้อง แม้เป็นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 30 (2) แห่งประมวลรัษฎากรก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันกำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ศาลภาษีอากรกลางย่อมมีอำนาจขยายระยะเวลาดังกล่าวให้โจทก์ได้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 81/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นเพียงระเบียบที่กำหนดให้ เจ้าพนักงานประเมินถือปฏิบัติ ไม่มีผลผูกพันศาลให้ต้องถือตามระเบียบดังกล่าว ศาลมีอำนาจพิจารณาว่าการที่เจ้าพนักงานประเมินงดหรือลดเบี้ยปรับมานั้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ และมีอำนาจที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับได้เองกรณีที่มีเหตุผลสมควรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอีกด้วย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021