เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่82/2547 
นางกิมลี้ แซ่พัว กับพวก โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
เรื่อง การประเมิน เบี้ยปรับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 22 มาตรา 27 ทวิ

โจทก์ทั้งสองยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้ไม่ถูกต้อง โดยแสดงเงินได้พึงประเมิน ต่ำไปจำนวนมาก มีพฤติการณ์ไม่สุจริตในการเสียภาษี ที่ศาลภาษีอากรกลางลดเบี้ยปรับลง โดยให้เรียกเก็บอัตราร้อยละ 20 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายต่ำเกินไป ที่จำเลยที่ 2 และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เรียกเก็บเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย เป็นคุณแก่โจทก์ทั้งสองมากแล้ว

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021