เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 386)
พ.ศ. 2544
--------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2544
เป็นปีที่ 56 ในรัชกาลปัจจุบัน

                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                      โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้กิจการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษี ธุรกิจเฉพาะ

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 91/3(7) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                      มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 386) พ.ศ.2544”

                      มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2535 เป็นต้นไป

                      มาตรา 3  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (19) ของมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 240) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 382) พ.ศ. 2544

                      “(19) กิจการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของโรงเรียนเอกชน เช่น เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนประเภทในระบบทั้งสามัญศึกษา อาชีวศึกษา และประเภทการศึกษาพิเศษเพื่อใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร อาคารประกอบให้เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งการดำเนินกิจการเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ และรายรับจากดอกเบี้ยอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(5) และมาตรา 91/5(5) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เพื่อสนับสนุนกิจการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม สมควรกำหนดให้ กิจการเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 118 ตอนที่ 75 ก วันที่ 5 กันยายน 2544)

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022