เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 385)
พ.ศ. 2544
--------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2544
เป็นปีที่ 56 ในรัชกาลปัจจุบัน

                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                      โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินบางกรณี

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2525 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                      มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 385) พ.ศ. 2544”

                      มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                      มาตรา 3   การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทอาคารถาวรที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการซื้อหรือโดยวิธีอื่นใด ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตราร้อยละยี่สิบของมูลค่าต้นทุน สำหรับมูลค่าต้นทุนที่เหลือให้หักตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527

                      ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นอาคารถาวรที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีไว้เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยมิใช่เพื่อขาย

                      มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้มาตรการทางภาษีเป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นให้มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น จึงสมควรกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทอาคารถาวรเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นสำหรับทรัพย์สินประเภทดังกล่าวได้เป็นพิเศษ นอกเหนือจากการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษี จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 118 ตอนที่ 75 ก วันที่ 5 กันยายน 2544)

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022