เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1075/2547 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิดล้งโพนทองโจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 19 , มาตรา 24 , มาตรา 291 , มาตรา 33

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18

โจทก์ยื่นคำแถลงต่อศาลภาษีอากรกลางในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 โดยบรรยายความว่า ศาลภาษีฯ มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องโจทก์และสั่งคืนค่าขึ้นศาลแก่โจทก์ โจทก์จึงขอรับค่าขึ้นศาลคืน กรณีนี้ เป็นที่ชัดแจ้งว่าโจทก์ทราบ คำสั่งไม่รับคำฟ้องตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 แล้ว ประกอบกับโจทก์ได้รับค่าขึ้นศาลคืนจากศาลในวันเดียวกันนั้น อันแสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องดังกล่าว ดังนั้น หากโจทก์ประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่ง ดังกล่าว โจทก์ต้องยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนด 1 เดือน คือภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2544 ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรกลางและต้องนำค่าขึ้นศาลที่รับคืนไปแล้วกลับมาชำระให้ครบถ้วนตาม ป.วิ.พ. มาตรา 18 ประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากร ฯ มาตรา 29 ด้วย สำหรับอำนาจของศาลภาษีอากรกลางที่จะมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์แก่โจทก์ตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากร จะต้องปรากฏว่ามีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์วันที่ 2 มกราคม 2545 ล่วงพ้นกำหนดอุทธรณ์แล้วหลายวันโดยอ้างเหตุ ประการแรกว่า โจทก์เพิ่งทราบคำสั่งไม่รับคำฟ้องศาลภาษีอากรกลาง ซึ่งศาลจังหวัดร้อยเอ็ดปิดหมายแจ้งคำสั่งให้โจทก์ทราบวันที่ 18 พฤศจิกายน 2544 ถือว่าครบกำหนดอุทธรณ์คำสั่งวันที่ 3 มกราคม 2545 ขัดต่อข้อเท็จจริงตามที่โจทก์บรรยายไว้ในคำแถลงขอรับค่าขึ้นศาลคืนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 จึงรับฟังไม่ได้ ประการที่สอง โจทก์อ้างว่าทนายโจทก์เพิ่งได้รับการติดต่อจากตัวโจทก์ให้อุทธรณ์คำสั่ง จึงไม่สามารถรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้ทันกำหนดในวันที่ 3 มกราคม 2545 ซึ่งไม่ปรากฏรายละเอียดว่าทนายโจทก์ได้รับการติดต่อจากตัวโจทก์เมื่อใด และเหตุใดจึงเพิ่งได้รับจากตัวโจทก์ ทั้งคดีนี้ ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องโจทก์ด้วยเหตุว่า โจทก์ฟ้องกรมสรรพากรเป็นจำเลยรายเดียว โจทก์ต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลาง จะยื่นคำฟ้องต่อศาลจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ได้ กรณีเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยเขตอำนาจศาลที่โจทก์อาจยื่นคำฟ้องได้ หาได้มีเอกสารที่ทนายโจทก์ต้องรวบรวมมาประกอบการยื่นอุทธรณ์ไม่ กรณีไม่มีความจำเป็นจะขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์แก่โจทก์ ตามมาตรา 19 แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากร ฯ เมื่อโจทก์ยื่นอุทธรณ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 จึงเกินกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 อันเป็นวันที่โจทก์ทราบคำสั่งไม่รับ คำฟ้องโจทก์.

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021