เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7808/2547 
บริษัทซุ่นเฮงพาณิชย์ จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การประเมินและเบี้ยปรับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 22 มาตรา 27 ทวิ

เมื่อเจ้าพนักงานตรวจสอบของจำเลยมีหมายเรียกไปยังโจทก์ โจทก์ก็ได้มอบหมายให้ผู้ทำบัญชีของบริษัทโจทก์เป็นรับมอบอำนาจมาให้ถ้อยคำและส่งมอบเอกสารแก่เจ้าพนักงานตรวจสอบตามที่กำหนด ทำให้เจ้าพนักงานประเมินสามารถทำการประเมินได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ถือได้ว่าโจทก์ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็นอย่างดี การที่ศาลภาษีอากรกลางลดเบี้ยปรับให้โจทก์ คงเรียกเก็บเพียงร้อยละ 75 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นพ้องด้วย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021