เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7158/2547 
บริษัท เต็กแสงยางพารา จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง การรับฟังพยานหลักฐาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร

เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่า โจทก์มีเงินได้จากการขายยางไม่ลงบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2530 และ 2531 เมื่อพิเคราะห์ประกอบรายงานการตรวจสอบภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมิน แล้วจะเห็นได้ว่าการตรวจสอบภาษีของเจ้าพนักงานประเมินซึ่งระบุว่ายอดขายภายในประเทศ โจทก์ลงบัญชีไว้ไม่ครบถ้วนโดยรอบระยะเวลาบัญชี 2530 รายบริษัท ส. โจทก์ลงบัญชีขาดไป และ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2531 รายบริษัท ย. โจทก์ลงบัญชีขาดไป และรายของบริษัท ท. ลงบัญชีขาดไป แต่ในชั้นพิจารณาของศาล หลังจากร่วมตรวจสอบบัญชีกับโจทก์แล้ว เจ้าพนักงานประเมินเบิกความยอมรับว่ายอดขายให้แก่สามบริษัทข้างต้น โจทก์ไม่ได้ลงบัญชียอดขายขาดไป โดยล้วนเป็นยอดขายในปี 2530 และโจทก์ได้ลงบัญชีไว้ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2530 แล้ว ฉะนั้น การตรวจสอบและประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2530 และปี 2531 ที่เจ้าพนักงานประเมินได้ดำเนินการมาจึงไม่ถูกต้องเป็นผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่เห็นพ้องกับเจ้าพนักงานประเมินไม่ถูกต้องไปด้วย พิพากษาแก้ให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของเจ้าพนักงานประเมิน และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามพิพากษาศาลภาษีอากรกลางที่พิพากษายกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021